גבנטוג - סופדה ףגא סקדניא

היגולונכט .א תיתוכאלמה הביתכה תונמוא - סופדה סופדה שבכמ ?טושפ שבכמ היה סופדה שבכמ םאה גרובה ןורקע ןוכנ אלה גרובה הספדהה ךילהת העשב םיקתוע 250 תויתוא תקיצי ץעו ןבא יספדה ףרוצה תדובעו תועבטמ תודדוב תויתוא תורוקמה ןמ - תודדוב תויתוא תנכה הספדהה ינפל תרגסמב תויתואה רודיס ההגהה ריינה רעשה ףד םידומעה רופסמ הכירכה וידה גרבנטוג לש וידה קייא ןאו ןאי סופדה ינפל םירפס תביתכ םייחה לע סופדה תעפשה תיבאפלאה תובישח די בתכה תא הקחמ סופדה סופדה תיבב םילעופה ייח

סופדה תוברת .ב סופדה תוברתל הנומתה תוברתמ היצמרופרה היצמרופרהו סופדה רתול רשנמ לש ותצפה םיינכפהמ םייונישל םרג סופדה םאה םישדח תעד ימוחת לש םתוחתפתה םירפס דבלמ וסיפדה דוע המ וספדוה םירפס וליא תרבודמה הפשב םייוניש תירבעב סופדה סופדה חותיפב תוידוסה

םישנא - סופדה .ג םדא ינב לש רופיס גרבנטוג סנהוי ןוסנ'ג אלוקינ סויטנמ סודלא ןוטסקק םאיליו רנסג דרנוק ןומרג דולק ךברמא ןא'ז ןטאלפ ףוטסירכ הלוד ןאיטא וניסנוס תחפשמ

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum