תורוקמה ןמ - תודדוב תויתוא תנכה


 אוה .1567 תנשב רוא הארש רפסמ חקלנ הז ףדב טטוצמה עטק

 .סופדה ךילהת לע םייקה רתויב םדקומה ןימאה רבסהל בשחנ
 ידי-לע אצוה ,"םיריעצ םידליל תיתפרצב תוחיש" ,רצקה רפסה
.הפוקתה לש םיבושחה סופדה יתבמ דחא ,ןטאלפ לש סופדה תיב
 .םינוש םימוחתב םיחמומ ןיבל בתוכה ןיב תוחישכ בותכ רפסה
.תודדובה תויתואה תנכה לע עטקה ןאכ אבומ
?ןתוא םיניכמ דציכ .תויתואב ליחתנ

תואה םע הכורא לזרב תכיתח - בוקינ לקמ םיניכמ לכ םדוק .והצקב תטלבומ תשקובמה

?המ םשל

,תואה לש תינבת ןיכהל ידכ תשוחנ לע בוקינה לקמ םע םישיקמ .הוועש ךותב םתוח םירצויש ומכ

?תשוחנב תואה תינבת לש תלעותה המ

תאצמנש ,תואה-תינבת ךותל תגזמנ תויתואה ליבשב תכתמה .המיאה הצקב

וזל וז תוהז תויתוא ןיכהל השק היה יאדו לבא ,יתנבה הז תא .וז דיל וז ןתוא חינהל היהי רשפאש ידכ לדוגב

.לדוגה תודיחא לע תרמוש איה .המיאה תועצמאב השענ רבדה

,תמיוסמ תוא תנכה םשל המיאב תויהל תחא תינבת הלוכי ןכלו יתשו - תרחא תוא תקיצי םשל המיאב היהת תרחא תינבתו ?לדוגה ותואב תויתואה

!ךכ ןכא

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum