תויתוא תקיצי


 קוקז גרבנטוג היה ,תויתוא לש יאלמ תקיצי לע בשחש ירחא ם

 .הנתשמ בחורו דיחא הבוג תולעב תויתוא רוציל ול רשפאתש ךרדל
 תא רותפל ידכ .סופדה לא ךרדב ירקיעה לושכמה התיה וז היעב
.ועוצקמב ףרוצ היה אוה :ישיאה ונויסינב גרבנטוג עייתסה היעבה

 גרבנטוג הנב הנתשמ בחור ךא ההז הבוג תונב תויתוא רוציל תנמ-לע
 תארקנה תרגסממ בכרומ היה ןקתמה .תוינבת תקיציל דחוימ ןקתמ
 תוא לש תינבת םעפ לכב םישל ןתינ התיתחתב רשא ,"המיא"
 לע תמיוסמ תוא לש תוינבת ביכרהל היה רשפא וישכע .תרחא
 תינבתה תא ףילחהל ,השורדה תומכב תמיוסמ תוא תקצל ,תרגסמה
 לש יאלמ לבקתה ךכ .בושו בוש ךכ תושעלו - תרחא תוא תקצלו
 חינהל היה רשפא ןתואש ,הנתשמ בחורו דיחא הבוג תולעב תויתוא
.םיטפשמו םילימ ןהמ ביכרהלו םיאתמ לדוגב תרגסמב

 תוגוע טושיקל רישכמל המוד אוה .םכל רכומ יאדווב הזה ךילהתה
.םינוש םישאר םישיבלמ והצקבש

:םיבלש המכ הללכ תויתואה תוינבת תנכה ןכוה טילבתה .תשקובמה תואה לש טילבתב ךרוצ היה תישאר * וניכה םג ךכ .תואה לש תקיודמה הרוצה הטורח והצקבש לזרבמ .הזה ךילהתה תא ריכה יאדווב גרבנטוגו ,הפוקתה התואב תועבטמ ילעב .לזרבה יבג לע תשוחנמ העקור תשקובמה תואה לש תינבת * תשוחנ יבג לע תואה הטורח ובש טילבתה תא וחינה הכאלמה הרבעוה תואה תינבתו - שיטפב וילע וכה ,(לזרבמ הכר תכתמ איהש) .תשוחנל תכתומ תכתמו ,"המיא" תארקנה ,תרגסמה ךותל הסנכוה תינבתה * .המיאה ךותל הקצונ תא םיחתופ םיסיפדמה ויה תררקתמ תכתמה התיה רשאכ * .תוא לש טילבת והצקבש ןטק לקמ הכותמ םיאיצומו ,תרגסמה ךותל תכתמ תקצלב קר ךרוצ היה תופסונ תוהז תויתוא רצייל ידכב לגוסמ היה עוצקמ לעבש םירעשמ .ררקתתש תוכחלו ,"המיא"-ה .דחא םויב תויתוא 4000-כ תקצל
[םינוש םיעטק תספדהל תושורדה תויתואה בושיח :תוליעפ]
.תויתואה תנכה ךילהת לע רבסה םע רפס םסרפתה 16-ה האמב רבכ
אוה תויתואה תקיצי ךילהת ,גרבנטוג לש תוברה תואצמהה ןיבמ תוכתמ םע דובעל ךרוצ היה הז ךילהתב .רתויב בושחה ילוא התיה תויתואה תא רוציל ידכ וקצי התואש תכתמה .תומיאתמ חונ היהיש ידכ ,תיסחי הכומנ הרוטרפמטב תכתומ תויהל הכירצ הכירצ התיה איה .תורגסמה תא סימת אלש ידכו הב שמתשהל לככ רצק היהי הלש הנכהה ןמזש ידכ רהמ שרקתהלו ררקתהל אלמל הילעש ינפמ ,ידמ רהמ ררקתתש היה רוסא םלוא .רשפאה - הנורחא הנוכתו .שרקתהל ליחתתש ינפל תינבתה לכ תא בטיה הדימע תויהלו התרוצ לע רומשל הילע היה הררקתהש רחאל .תורזוח תוספדהב :היה תכתמה בכרהש םירעשמ תרפוע 75% לידב 12% ןומיטנא 12% תשוחנ 1%

וקצי הב ךרד התואב תויתוא וקצי דוע 20-ה האמה עצמא דע .גרבנטוג לש ותפוקתב .ףדה שארב הנומתה ןיבל ןאכ הנומתה ןיב ןוימדה תא תוארל רשפא

הספדהה תארקל תויתואה רודיס לע

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum