הספדהה ינפל תרגסמב תויתואה רודיס


 ךרוצ שי הספדהה ינפל .תוקוצי תויתואב ,ןבומכ ,יד א

 ונממש עצמ לע ןתוא חינהלו ,םיטפשמבו םילימב  ןתוא רדסל
.סיפדהל רשפא

 .הדובעה לש הזה בלשל יארחא היה - רדסה - הסונמ הכאלמ לעב
 רדיסו ,וינפל דחוימ םוקמב חנומ היהש ,טסקטה תא ארק אוה
 םיחוורה תאו תויתואה תא .בותכל םאתהב ,תוא רחא תוא ,ותוא
 קיזחהש (ךורא לקמ) הרושמה ךותל הקזחה ודיב סינכה םילימה ןיב
 םייסשכ .טסקט לש תחא הרוש הללכ הרושמ לכ .היינשה ודיב
 תורוש המכ ירחא .תפסונ הרוש ןיכמ רדסה היה ,תחא הרוש ןיכהל
 תורושמה רשאכ .ףדה לש ולדוגב תרגסמל תורושמה תא ריבעמ היה
 ,תורושמה רפסמ .ןכומ היה דומעה - תוחנומ ויה םלש דומע לש
 לשו תויתואה לש לדוגה יפל הנתשה ,דומעב תורושה רפסמל ההזה
.דומעה
?הנוש בחור תוא לכל רשאכ ,םירשי םיילוש לע רדסה רמש ךיאו אלש) תורוש רושייל תפדעומה ךרדה :תוטיש המכב רזענ ךכ םשל תוקיר תכתמ תוכיתח תפסוה תועצמאב התיה (הב יד היה דימת היה דימת אל ,םלואו .םילימ ןיבו הלימ ךותב תויתואה ןיב תונטק וקלוח תוכורא םילימ :תופסונ תוטיש ותושרל ודמע ןכל .ךכב יד ןהלש םירוציק ומשוה תורחא םילימ םוקמב .תורוש יתשל םיתעל לש תויא רדסה הניש וליפא םיתעל .הרושב רסחה םוקמל םאתהב רדסה ףד לכ םויסב .הרושה ךרואל ןמיאתהל ידכ תומיוסמ םילימ .ךישמהל ןינמ עדוי היה םתרזעבש םינמיס המכ ומצעל ריאשמ תורושמהו ,תורושמב ןוכנ תוחנומ ויה תודדובה תויתואהש ירחא ןפואב םידומעה תא רדסל ךרוצ היה ,םידומעכ תורדוסמ ויה .הספדהה ךילהתל תשגל היה רשפא זא .סופדה ןויליג לע םיאתמה דחא ףד סיפדהל םירדסה וגהנ ,םיבר םיפד וספדוה םרטב םלוא רודיס תעב ולפנש תואיגשה תא ןקתל ידכ ההגה ךורעל וילעו .תויתואה
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum