הספדהה ךילהת


 .תחא תבב םידומע המכ וספדוה סופדה שבכמל סנכנ רשא ףדה ל

 ולופיק רחאלש ךכ ,םידומעל הספדהה ינפל םירדסה וקליח ףדה תא
 םג יארחא היה רדסה .םינוכנה ןוויכבו רדסב םידומעה ודמעי
."סופד ןויליג"  םג ארקנ רשא לודגה ףדה לע םידומעה רודיסל

.ריינה לופיק - אשונב תוסנתהה תנדסל

 לש הנושארה האמב םילבוקמ ויהש םיחנומב םישמתשמ םויה דוע
.וטרווקו וילופ :ףדה לדוג לע רבדל ונאובב סופדה

 םילבקתמש ךכ ,תחא םעפ לפוקמ סופדה ןויליג וילופ ריינב 
.םידרפנ םידומע העברא    

 הנומש םילבקתמש ךכ ,םיימעפ לפוקמ סופדה ןויליג וטרווק ריינב 
.םידרפנ םידומע    

:ןובשח תצקל רצק ןמז קספ וישכע חקינ היה רשפא סופדה לש הנושארה האמה םויס תארקלש םיכירעמ תב התיה רפס לש תעצוממ הרודהמשו העשב םיפד 250-כ סיפדהל הנומש סיפדהל רשפא סופד ןויליג לש וידדצ ינשמ .םיקתוע ףלאכ 250 סיפדהל היה רשפא תחא הדובע תעשב םא .וטרווק ידומע לש םיקתוע 1000-כ סיפדהל היה רשפא תועש עבראבש ירה ,םיפד םיקתוע ףלא סיפדהל ידכ תושורד ויה תופסונ תועש עברא .דחא ףד הנומשמ רתוי ךרא הדובע םוי 16-ה האמב .ףדה לש ינשה ודצ לש תועש הנומשכ דחא םויב דבע סופדה שבכמ יכ םיחינמ םלוא ,תועש תונויליג 12-ב ךרוצ היה וטרווק ידומע 96 ןב רפס סיפדהל ידכ .וטנ תחא הרודהמ סיפדהל היה רשפא יכ הארמ טושפ בושיח .םידרפנ דחא םדאל קיפסמ היה ישוקבש ןמז ךשמב ,ךכ םא .םוי 12-ב תיבב תוילושו עוצקמ ילעב רפסמ ולכי ,די-בתכב דחא רפס קיתעהל .רפסה לש םיקתוע ףלא ןיכהל סופד לכש תנמ לע .םידומע המכ וסיפדה דחא סופד ןויליג ינפ לע לופיקל תדחוימ ךרדל םיקוקז ויה הנוכנה הרוצב וספדוי םידומעה .הטמ יפלכ - םירחאו הלעמ יפלכ םיספדומ ויה םיפדהמ המכ .ריינה ויה .ןויליגה לע םינושה םידומעה רודיסל גאד םירדסה דחא רדסב םתוא רדסל םהל ורזעש ,םיפדב םינמיס המכ םיסיפדמל .םינוכנה םידומעה ויהי ףד לכ לש וידדצ ינשמש ךכו ןוכנה

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum