?העשל םיקתוע 250


 4.14 תספדה השורפ העשב םיפד 250 תספדהש הארמ לק בושי

תורופסה תוינשה ךלהמב .(תוינש 15 לכ דחא ףד וא) הקדב םיפד
:תולועפ המכ עצבתהל תובייח ףדה ספדומ ןהבש

הספדהה חטשמ לע ףדה תחנה .1
ףדה לעמ ןגמה תריגס .2
 שולש לכל תחא םעפ ךרעב) תויתואה חטשמ לע ויד תחירמ .3
(תוספדה   
שבכמה תחת ומוקמל ףדה תסנכה .4
שבכמה תריגס .5
שבכמה תחיתפ .6
שבכמהמ ףדה תאצוה .7
שובייל ותיילתו ףדה תדרוה .8

 ודבעש םישנאה ינש ליבשב תולועפ לש ידמל תבכרומ הרדס תאז
 דואמ רצק ןמז ןה תוינש 15 .ספדומ דחא ףד ןיכהל ידכ שבכמה דיל
.ןלוכ תא עצבל

 ףד לש בצקב וספדוה תעה התואב םיפדהש םינעוטה שי ,תמאבו
 שרודו דואמ ריהמ ונה הז בצק םג םלוא .דבלב תוינש םירשעב
 תורמלו ,השקו ךורא היה סופדה ילעופ לש הדובעה םוי .בר ץמאמ
 תיעוצקמה םתונמוימ .רצק ןמזב תוקיודמ תולועפ ועציב םה תאז
.הבר הכ תוליעיב ולעפ דציכ ריבסהל הלוכי ההובגה

תויתוא תקיצי :לע
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum