ההגה


.תויעוצקמ השרד בותכה תריציל תויתואה רודס תכאל

 םג אלא ותפשב קר אל בטיה בותכו אורק תעדל היה רדסה לע
 ריכהל ךירצ היה אוה ףסונב .תופסונ תופשב םיתיעלו תיניטלב
 וז תלוכי .ונחלוש לע תונושה סופדה תויתוא םיאצמנ ןכיה בטיה
 ןכיה םיעדוי םכניא םא .בשחמה לש תדלקמה םע תורכיהל המוד
.תוריהמב סיפדהל ולכות אל ,תדלקמב תויתואה תואצמנ

 .רדסה ידי לע איה םג ללכ-ךרדב התשענ ספדומה טסקטה תקידב
 םיתעל יכ םא ,וטבמב הילע רבוע היה אוה הרושמ לכ תנכה רחאל
 .תויאה לש קוידה תא רשאמ יטתסאה דצה תא רתוי קדב תובורק
 תועטב ןהב ןיאשו ,לשמל ,ןכרואב תווש תורושהש אדוומ היה אוה
.תוכופה תויתוא

 עוצקמ לעב .רתוי דיפקהל ךרוצ היה ,םיבושח םירפס וספדוה רשאכ
 וילע רבועו ספדוהש ןושארה ףדה תא לבקמ היה ,היגמה ,דחוימ
 םא .רוקמה לומ ללמה תא קדוב היה אל היגמה בורל .בל-תמושתב
 תא .בותכה תא ןקתל ידכ ךכב היה יד ,יוגש ול הארנ ארקש המ
 ידכ רדסל רזוח היה ףדהו ,ףדה לע היגמה ןייצ םישרדנה םינוקיתה
 בושח היגמה דיקפת השענ ןמזה םע .םינוקיתה םתוא תא עצביש
.התלעו הכלה תויועט ועיפוי אלש הדפקההו ,רתויו רתוי

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum