ריינה


םירושק "סופד"ו "ריינ" ,םויה לש םירפס יארוק ,ונליבש

 םייושע םירפס יכו ריינ לע םיסיפדמ טסקטש וילאמ ןבומ . הזב הז
 תנבומ התיה אל ריינב הריחבה סופדה תאצמה תעב םלוא .ריינמ
 ריינה ךפה ,סופדה לש ותוטשפתה םע ,15-ה האמב קר .ללכ הילאמ
 םיבותכ ,לשמל ,הרות ירפס) .םירפס םיבתכנ וילעש יזכרמה רמוחל
 ינמוא ורחב רוקמב ךא .תוינחלופ תוביס ךכל שי םויה .ףלק לע
 תמועל - םילקא תוביסמ ףלקב ינשו ןושאר תיב תפוקתב הביתכה
 היה ףלקה ןוכיתה חרזמה לש ריואה גזמ יאנתב ררופתמ היהש ריינ
(.דואמ דימע
תודחוימ תולוגס ריינל .םיבר םירמוח לע סיפדהל םגו בותכל רשפא
 ותלוגס 15-ה האמב לבא .שומישלו הנכהל לק אוהו ,לק רמוח אוה -
 הלע ריינ לע ספדוהש רפסש םיכירעמ :וריחמ התיה הבושחה
 גישהל השק היה ןכ-ומכ .ףלק לע ספדוהש רפס לש וריחממ שילשכ
.ץופנ היה ריינה וליאו ,ףלק לש תולודג תויומכ

הרהמ דע ךא ,ףלק לע ןהו ריינ לע ןה וסיפדה םינושארה םיסיפדמה םתואל םימיאתמ ףלק לע םיספדומה םירפסש הנקסמל ועיגה םה וליאו ,די-בתכב ןכוהש רפס תונקל םינכומ אליממש תוחוקל .רתוי םיבר םינוק שי ,םהמ םילוזה ,ריינה לע םיספדומ םירפסל תוארל רשפא .וילאמ ןבומ וניא רינה לש ונוחצינ ,תאז לכבו לש תולודגה תואצמההמ תחא דוע רינ לע סיפדהל הטלחהב .גרבנטוג החתופ םש - קוחרה חרזמהמ הפוריאל העיגה ריינה תיישע תכאלמ .הריפסל היינשה האמה תישארב רבכ ריינ תנכהל תיניס הטיש לש ותפוקתב ךא .ץעמ םישוע ריינש עדוי רפס תיב דימלת לכ םויה אל ללכב איהש אלא ,וז הדבוע "ועדי" אלש דבלב וז אל גרבנטוג .ןתשפמ דחוימבו ,דב יטוטרמסמ ורצי ריינה תא ...הנוכנ התיה

:הנש 500 ינפל ריינה תנכה ךילהת המכ) ךשוממ ןמזל שמשב םתוא םיחינמו ,םידבה תא םיסבכמ .ררופתהל וליחתיש ידכ (םימי םש ,הנחטמל םתוא םיסינכמו תונטק תוכיתחל םידבה תא םירזוג .הסיעל םיכפוה םהש דע םימ םע םתוא םישתוכ .םישחובו הנטק שא לע ריסב םיחינמ הסיעה תא ךותל םיסינכמ ,היוצרה תוכימסה תדימל העיגמ הסיעה רשאכ .הסיע לש תמיוסמ תומכ םיאיצומו תשר הילעש ץע תרגסמ ריסה תראשנ הכימסה הסיעה וליאו ,תרגסמה ךרד לזונ לילדה רמוחה יבועב הילע רזפתתש ידכ תרגסמה לע הסיעה תא םיענענמ .הילע .קדו דיחא התוא םיאיצומ ,ףד לש הרוצ הלביק תרגסמה לעש הסיעהש ירחא המכ .ףד לבקתמ ךכ .ץע תוחול ינש ןיב התוא םיחינמו תונידעב .היוצרה הרוצב םשבייל ידכ שבכמב וידחי םימשומ הלאכ םיפד .רצק ואדיו טרסב ךילהתה תא תוארל רשפא סיכה סקנפ תא תכפוה ריינה יבג לע טעב וא ןורפיעב םושירה תוחונ ונמצעל םושרל םילוכי ונא ותוכזב .רתויב ישומיש ילכל ונלש המכ םכמצעל וראת .לוכה ןנשל תוסנל םוקמב תורצק תורוכזת רפסמ םושרל ידכ ןבא לע טורחל םיכירצ ונייה ול בצמה היה הנוש .ונלש "סיכה סקנפ"ב ןופלט
:הנומתה תודוא .ריינ תנכה לש ךילהתב םיבלש רפסמ תוארל רשפא הנומתב .םידבה תא םישתוכ הב הנחטמה אוה רוחאמ ךוראה לולסמה תנכהל תרגסמ סינכמ תוריינה השועו תיבחה ךותב תאצמנ הסיעה ךותב הסיעהש ירחא .תורגסמ רפסמ אשונ ולש הילושה .ףד םתוא וסינכיו םהמ םיפדה תא ואיצוי תצק שביתת תורגסמה .רתוי דוע םיפדה תא שבייל ידכ תיבחה ירחא אצמנה שבכמל
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum