הקיתעה ןיסב ריינה תנכה ךילהת

 םירז םירמוחמ הפילקה יוקינ .2
 ימב הפיטש ידי-לע התנבלהו   
 :ארקנה ךילהת ,לחנה   
."היראק-וריכ"   

 תדרפהל םילשובמ חמצה יפנע .1
.חמצה םצעמ תינוציחה הפילקה   

 תועצמאב הפילקה תשיתכ .4
 תילאמשה הניפב הארנה ילכ   
.רויאה לש הנוילעה   
 תיהוציחה ההכה הפילקה .3
.תפלוקמ   
 תשרה ינפ לע ריינה תקיצי .5
 לע רגוסה ןורחאה בלשכ   
.יניסה ריינה תיישע ךילהת   
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum