גרבנטוג סנהוי
(Johannes Gutenberg) גרבנטוג סנהו

הלוצא תחפשמל ישילש ןב דלונ
םינשה ןיב ,הינמרגבש ץנימ ריעב תינוריע
.1399-ל 1394
לע ססובמ גרבנטוג לש וייח לע עדימה
.דבלב יקלח אוהו ,תונוש עדימ תוסיפ
תופרוצה תכאלמ תא דמל אוה ץנימב
תובקעב ריעהמ שרוג 1428 תנשבו
תצעומ ןיבל ריעב םיליצאה ןיב םיכוכיח
 גרבנטוג רג 1430 תנשב .תודליגהו ריעה
 רג ןכיה םיעדוי ונניא ךא ,גרובסרטשב
.הל ומדקש םייתנשב
 


 חותיפב םגו ,סופדה תאצמה חותיפב גרבנטוג לחה גרובסרטשב
 לע םתח אוה 1438 תנשב .תוארמ רוצי ומכ תורחא תויגולונכט
 תכאלמ תא םתוא דמלל םיפתוש ינש םע םינש שמחל םכסה
 ,1439 תנשב ךרענש טפשמ תובקעב םיעדוי ונא םכסהה לע .סופדה
 ושרד ףתושה לש וישרוי .םיפתושה דחא לש ותומ רחאל
 טפשמה תיב ךא ,םייעוצקמה ויתודוסב םתוא ףתשל גרבנטוגמ
 רבכ חתיפ גרבנטוגש הארנ טפשמב רכזומה יפל .גרבנטוג תא הכיז
 ,המר וזיאב םיעדוי ונניא ךא ,םירפסה תספדה תיגולונכט תא זא
 ןכתי .המ רבד סיפדהל הפוקת התואב חילצה אוה םאה וא
 התוא בזע אוהש ינפל גרובסרטשב דוע והשמ סיפדה גרבנטוגש
.הפוקת התואמ סופד רבדל דירש לכ ןיא םלוא ,1444 תנשב

.ץנימל גרבנטוג רזח גרובסרטש תא בזע אוהש ירחא םינש עברא אוה 1450 תנשב .םירפס סיפדהל ויתונויסנב ךישמה אוה םש רשאכ ,רתוי רחואמ םייתנש .טסופ ןהוימ ףסכ םוכס הוול ,יגולונכטה ךילהתה חותיפ ךרוצל ףסונ םוכסל קוקז היה גרבנטוג 1455 תנשב המייתסה וז תופתוש .ףתושכ טסופ תא ףרצ אוה םעפה .האוולהה תא ריזחהל גרבנטוגמ טסופ שרד וב טפשמב תא טסופל בישהל ותוא בייחו גרבנטוג דגנכ טפשמה תיב קספ ץלאנ גרבנטוג .הגוהנה תיבירה תפסותב ינושארה האוולהה םוכס תא ליעפהל ךישמה טסופ .תופתושב וקלח תא טסופל ריבעהל תאצמה ,השעמל ,ךכ .גרבנטוג לש ורזוע ,רפש תרזעב סופדה תיב .ואיצממ לש וידימ האצי סופדה ך"נת תספדה לע גרבנטוג דבע טסופ םע תופתושה הקרופ םרטב רפסכ תרכומה וז תבשחמ תכאלמ .דומעב תורוש 42 ןב ראופמ ותוכיא .1456 תנשב רפשו טסופ ידי לע המלשוה ןושארה ספדומה הכורא הדובע ירפ ותויה לע עיבצמ ספדומה ך"נתה לש ההובגה לע איצמהש תוטישה תא רפשלו ללכשל גרבנטוג דמל הכלהמב בותכה רפס לע הלוע ףאו תלפונ הניא ותוכיאש רפס סיפדהל תנמ .די בתכב הארנה לככו ץנימב ררוגתהל ךישמה גרבנטוג טפשמה רחאל ,ול םיסחוימ סופד יבתכו םירפס רפסמ .סופדב קוסעל ךישמה .סיפדמכ ומש תא אשונה רפס ףא ןיא םלוא רטפנ אוה .1465 תנשב ץנימ לש ףושיביכראה תוסחל הכז גרבנטוג .1468 תנשב ,רתוי רחואמ םינש שולש

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum