תיתוכאלמה הביתכה תונמא - סופדה


 לש בר רפסמ רוציל ונל רשפאמה יגולונכט ךילהת אוה סופד

 ףד לבקנש ידכו ,םיבלש המכמ בכרומ סופדה .רצק ןמזב םיקתוע
.עצבתהל וללה םיבלשה לכ לע ספדומ

 איצמה אוה 15-ה האמב סופדה תא איצמה גרבנטוג סנהוישכ
רשא תומייק תויגולונכט ללכיש גרבנטוג .רוצי ספ השעמל
 ןהל ףיסוהו ,םינוש הכאלמ ילעב לש םשומישב ותפוקתב ויה
.ןכל םדוק ורכוה אלש תושדח תויגולונכט
:םייחרכה םימרוג המכב ךרוצ היה ,ספדומ רפס לבקל ידכ
תויתוא תקיצי
תויתואה תויושע הנממש תכתמל המיאתמה ויד
תושורדה תויומכבו םיאתמ ריינ
ןתקזחאלו תויתואה ןוגראל ןונגנמ
(סופדה שבכמ) םיפדה םיספדומ התועצמאבש הנוכמ


 דעונ סופדה .די-בתכב םירפסה וקתעוה ,סופדה אצמוהש ינפל
 םיקתוע לש הריצי תרשפאמה הנוכמב תבתוכה דיה תא ףילחהל
 סופדה תאצמה .רתוי הכומנ תולעבו רתוי רצק ןמזב ,רתוי םיבר
 ירחא קר אצמוה סופדה םלוא תיגולונכט תוחתפתה לע תססובמ
 ,רמולכ - םירפסה תקתעהל תמייקה ךרדה לולכשב ךרוצ רצונש
 תוחתפתהל ומיאתה הפוריאב םייתרבחהו םיילכלכה םיאנתה רשאכ
 .וז
 תיסחי ןטקה רפסמה תוכזב םג הפוריאב החילצה סופדה תאצמה
 תספדה התיה ,ןכ אלול .יאפוריאה ת"יב-ף"לאב תויתואה לש
 הז ןיאש חינהל ריבס .תיאדכ יתלב ילואו - תלברוסמ םיטסקט
.לשמל ,ןיסב אצמוה אל סופדהש הרקמ

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum