סופדה שבכמ


 חסונב קלחה ריינה ףד תמתכה תדמוע סופדה ךילהת זכרמ

 הלודגה הנוכמה - סופדה שבכמ תועצמאב העצוב הלועפה .ספדומה
 שבכמ .ספדומ ףד אצומ הנממ רשאו ,קיר ריינ ףד סנכומ הכותלש
 ריינה .ריינה ףדל וידב החורמה תויתואה תינבת תא דימצמ סופדה
.בותכה טסקטה וילע לבקתמ ךכו וידה תא גפוס

 םישבכמב םינוש הכאלמ ילעב ושמתשה גרבנטוג ינפל םינש יפלא
 .גרובה ןורקיע - שבכמה ירוחאמ דמועה ןורקיעבו

 ,גרובה לע ןקתומה טומ תועצמאב ,דבכ חול דרומ סופדה שבכמב
 ףדה תא שבכמה דימצמ הזה ץחלה תועצמאב .ריינה לע ץחולו
.ויד החורמ וילעש תויתואה טילבתל

 םישבכמ ךא ,שבכמה ןויער תא חקל גרבנטוג הנוכמ וזיאמ רורב אל
 לאש גרבנטוגש ןכתי .הפוקת התואב תוכאלמ המכב שומישב ואצמנ
 םיצופנ ויה אל םיתיזה יכ םא) םיתיז וא םיבנע שבכממ ןויערה תא
 ךכ .דבלב תואלקחה םוחתל ולבגוה אל םישבכמה ךא ,(הינמרגב
.םידבל םישבכמ תעה התואב םימייק ויה ,לשמל

 וליעפה םה .סופדל םיליעי םניא ריכה גרבנטוגש םישבכמה םלוא
 טעומ ץחל םישורד סופדה תלועפל וליאו ,ךשוממ ןמז ךשמל בר ץחל
 הניש ריהמו רצק ץחל לבקל ידכ .הריהמ הלועפ תורשפאו רצק ןמזל
 רהמ דרומ אוה ,רתוי לולת גרובהש לככ .גרובה תולילת תא גרבנטוג
 הלולת הגרבה םע גרוב זיזמ גרובה שאר לש בוביסש םושמ) רתוי
 הריהמה הלועפה .(הנותמ הגרבה םע גרוב רשאמ רתוי לודג קחרמל
 תספדהל םלוא ,ףדה לע ליעפמ שבכמהש ץחלה תא הניטקמ םנמא
 חונ ךכ םא היה לולתה גרובה תועצמאב .בר ץחלב ךרוצ ןיא ףד
.םימעפ לש בר רפסמ שבכמה תא ליעפהל (תיסחי)

.קיפסמ היה אל ,תובושח תופסות אלל ,דבלב שבכמה ,םלוא


:הנומתה תודוא ינש ידי לע לעפומה סופד שבכמ תוארל רשפא הנומתה זכרמב ןתוא רדסמו תויתוא רחוב סופדה רדס ןימי דצב וליאו םילעופ . הרושמב
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum