?"טושפ שבכמ" היה סופדה שבכמ םאה


 תא ךלכלל דואמ לקש םיעדוי םתא ,לופכשב םתדבע םעפ ם

 ןיינועמ היה גרבנטוג .הלועפה ךלהמב ,ריינה תא םגו ,םיידיה
 חתיפ אל וליא .תיתוכיא םג אלא הריהמ קר אל היהתש הספדהב
 תואצמהה תרדס לכ ,וידב ספדומה ףדה ךולכל תא עונמל םיעצמא
 אצמנ וז היעבל ןורתפה .ןולשיכב תמייתסמ התיה סופדה לש
 תאזה תרגסמה .ריינה ףד סנכוה הכותלש ,תינבתב וא ,תרגסמב
 גפסש דחוימ ריינב ףדה ילוש תא התסיכו רשי ריינה תא הקיזחה
.םיילושה לע רמשו וידה יפדוע תא

 לש הריהמו החונ הקתעהל ךרד שפיחש דיחיה היה אל גרבנטוג
 היה סופדה שבכמש יפ-לע-ףא .לק היה אל ןורתפה ךא ,םירפס
 ךותמ ההובג תוכיאב ספדומ ףד תאצוה ,תיסחי הטושפ האצמה
 התואב ושפיח הכאלמ ילעב רפסמ .םיבר םילולכש הכירצה שבכמה
 דבע גרבנטוג רשאכש אלפ אלו ,הבוט תוכיאב סיפדהל םיכרד תעה
.תוידוס לש הטעמב ףטעתה אוה ולש האצמהה לע

הספדהה ךילהת לע דוע


:הנומתה תודוא ןכ-ירחא .שבכמהמ ספדומ ףד איצומ הנומתב לאמש דצב לעופה תרגסמה תריגס ידי לע ותוא עבקיו םוקמ ותואב קלח ףד חיני אוה ינש תוארל רשפא הנומתה לש ירוחאה קלחב .הנומתב החותפ רשא .םהלש תונחלושב םירדס
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum