סופדה חותיפב תוידוסה


 טעמהמ לודג קלחו ,גרבנטוג לש וייח לע םיעדוי ונא הברה א

.ויפתוש ןיבל וניב ךרענש טפשממ הלוע ונל עודיה

 םלוא ,סופדה תאצמה חותיפב קסע גרבנטוג המל םיעדוי ונניא
 .ויניעמ המלענ אל ותאצמה לש תילכלכה התובישח הרקמ לכב
 לוזו ריהמ לופכשל תוטיש םישפחמ םירחא םגש עדי אל םא םג
 .ותאצמהב שמתשהל םינינועמ ויהי םיברש עדי אוה ,םירפס לש
 תויוכז םיאיצממל םיקינעמה םיקוח ויה אל הרשע שמחה האמב
 .ינרדומה םלועב םילבוקמה םיטנטפה יקוח ומכ םהיתואצמה לע
 לכב תוידוס לע רמש גרבנטוג ,יעוצקמה ונורתי לע רומשל ידכב
.השדחה היגולונכטל עגונה

 םמצע-םתוא דמלי גרבנטוגש ןייוצ ויפתוש םע גרבנטוג לש הזוחב
 ולבקי תומי םהמ דחאש הרקמב ךא ,ולש האצמהה תודוס תא
 דחא רשאכ ,םלואו .םיניינעה דוסל וסנכוי אלו יוציפ וישרוי
 ףתשל גרבנטוגמ ולש החפשמה יבורק ושרד ,רטפנ םיפתושה
 יבורקו ,בריס גרבנטוג .םתוא תוצפל םוקמב ךילהתה דוסב םתוא
.טפשמל ותוא ועבת רטפנה
םיקלח לש םירואית םיעיפומ טפשמה לש םילוקוטורפב המל קוידב חנעפל השק תינכט הניחבמ לבא .סופדה תאצמהמ ותאצמהב דחוימה תא ףושחל אל רהזנ גרבנטוגש תויה הנווכה דחוימב ןיינעתה אלו ןיבה אל טפשמה תיבש ךכ לשבו ,השדחה .השדחה היגולונכטב םיפסכ סייגל הסינ גרבנטוג רשאכ וליפאש ונל עודי המוד ןפואב .המצע האצמהה תא ףושחל ןכומ היה אל אוה ותאצמה חותיפל עיקשהל םינכומ ויה אלש םיירשפא םיעיקשמ שגפש ןכתי תתל הצר אל גרבנטוג ךא .ירמגל םהינפב ףשחנ אלש ךילהתב הסינ ךכ .היד תללכושמ איהש שיגרהש ינפל האצמהל יבמופ .םירחא םע תורחת עונמל ןמז ךות .וידעלב סיפדהל וכישמה ויפתוש .הפי הלע אל הז ןויסנ תודוסו גרבנטוג לש הספדהה ךילהת תא תוקחל םיבר ולחה רצק .הפוריאב וצפוה עוצקמה
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum