גרובה ןורקע


 שארל .םיבר םיימוי-םוי םירישכמב אוצמל רשפא גרובה ןורקע ת

 .עובק קחרמב גרובה תא םדקמ עורזה בוביס .עורז תרבוחמ גרובה
 גרובה תא םדקמ עורזה לש דחא בוביס ,הלולת הגרבהה רשאכ
 ,סופדה שבכמב היוצר התיה הלולת הגרבה .תיסחי לודג קחרמל
 תויתוא תינבת לע רצקו ריהמ ץחל תריצי התיה ותרטמש ינפמ
.טלבה
 םיחקול םא .לילג ביבס בבוסמה עפושמ רושימ גרובב תוארל רשפא
 .לילגה לע עיפות הגרבה לילג ביבס ותוא םיבבוסו תיוז רשי שלושמ

.עפושמה רושימה לע ףסונ עדימל

דחאב גרובה .םיקיתעה סופדה ישבכמ לש םירויצה ינשב ינ/ןנובתה י/לכות םאה .סופדה שבכמל המיאתמה הרוצב יונב ונניא םישבכמה ?עודמ ריבסהלו ,םיאתמ וניא םהמ הזיא תוהזל (הבושתל)