וידה


 םידמול ונא 15-הו 14-ה האמהמ ץע יספדה לע וכרענש תוקידב

 הזה גוסהמ וידה ,ןכא .םימ סיסב לע ןכוה ושמתשה ובש וידהש
 תכתמ לע הז גוסמ ויד םיחרומ רשאכ ךא .ץע יספדהל בוט היה
 תונטק תופיטל קרפתמ אלא דיחא ןפואב חרמנ וניא אוה
 תודדוב תויתוא תועצמאב סיפדהל ידכש רורב היה .םיללח ןהיניבו
.רחא גוסמ ויד שורד ,ןיכה גרבנטוגש הלא ומכ ,תכתממ

 רזענ ךכ םשל .סופדה תאצמהמ קלחכ הזכ ויד חתיפ גרבנטוג
 לש סיסב לע םיעבצ - הפוקתב םירייצה וחתיפש םישדח םיעבצב
 .ןמש
תא ךפהו ותוא רפיש ,ןמשה עבצ תא חתיפ קיא-ןאו ןאי רייצה תודובעה תא ריכה גרבנטוגש חינהל שי .דחוימב ץופנל וב שומישה םיירלופופ ושענש ,םישדחה ןמשה יעבצ תא יאדוובו - קיא-ןאו לש וכייתשה ,סופדה יתב תעפוה םע .תינופצה הפוריאב םירייצ ברקב - םירייצה וכייתשה הלש הדליג התואל תובר םימעפ םיסיפדמה יתשל ןוימד וסחיי תעה התואב יכ הנממ דומלל רשפאש הדבוע .תוכאלמה .תובר םינש ורמשנש תונומת רויצל ומיאתה קיא-ןאו לש םיעבצה םהבש ןמשה יעבצ .סופדה תושירדל םמיאתהל ךירצ היה םלוא תואל ביבסמ תחרמנ ידמ ךימס ויד .םיכימס ויה רויצב ושמתשה בטיה חרמנ וניא ,תאז תמועל ,לילד עבצ .הירחא ףאו הספדהה ןמזב .םיללח הבג לע ריאשהו תואה לכ לע

ךימס ויד לילד ויד בוט ויד
וילעש תכתמהמ לזנ אל וידה .ךימס היה חתיפ גרבנטוגש וידה .םינבל ראשיהל םירומא ויהש ףדב םירוזאל םרז אלו חרמנ תוכתמ לש ןבוליש ידי-לע וז הנורחא הנוכת וגישה םיסיפדמה .ומצע וידב תונוש תואמ ךשמב ןידעו בכרומ ךילהת תויהל ךישמה וידה תנכה ךילהת םיבוט םירמוחב שומישו םינמוימ עוצקמ ילעב שרד אוה .םינש ודיפקה אלו גרבנטוג תובקעב וכלה אל םיבר םיסיפדמ .םירקיו םירפסב תולקב ןיחבהל לכונ .הספדה לש ההובג תוכיא לע והומכ םיעיפומה םיללחהו םימתכה לשב ,הדורי תוכיאמ וידב וספדוהש .הלא םירפסבש תויתואב
:תויתואה לע ויד תחירמ ויה הספדהה תעשב .שבייתי אלש ידכ ,תונצנצ ךותב רמשנ וידה ותוא םיחינמו ויד לש תמיוסמ תומכ םיאיצומ סופדה תיב ישנא סופדה תינבת לע וידה תחירמ לע יארחא היה הילוש .שגמ ךותב תושרבמ יתש קיזחמ היה אוה .שבכמל תינבתה לש התסנכה ינפל רטוקב ,רוע הסוכמ סוס רעשמ הפיכל םירבוחמ ץע תולקמ :תויתפיכ ידכ שגמ ךותב לגלגמ היה תושרבמה תא .תחא לכ מ"ס 15-כ לש חורמל ידכ ,תויתואה ינפ לע ןתוא לגלגמ ךכ רחאו ,ויד וגפסיש םעפ התשענ וידה תחירמ .וגפסש וידה תא תויתואה תינבת לע .תוספדה שולשב
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum