גרבנטוג לש וידה


 בכרה תא רזחשל םויה רשפא ויפלש ןוכתמ םוקמ םושב אצמנ אל
 .וידה תא ןיכהל תנמ-לע גרבנטוג שמתשה םהבש םירמוחה
 התיה ולש וידהש רורב גרבנטוג לש הספדהה תואצותב תוננובתהמ
 לע והומכ ורמש וירחא ואבש םיסיפדמה לכ אל .ההובג תוכיאב
 סופד ירבד רואל ואיצוהו תואצוהב ךוסחל ורחב םקלח .וידה תוכיא
.הכומנ תוכיאב

:הללכ גרבנטוג לש וידהש םירעשמ 

.ךלמ יזוגא לש ןמש (1
 ןכלו ,הטעומ הדימב קר ביהצמ אוה הזה ןמשה תא םיממחמ רשאכ   
 ןמשב ושמתשהש םג ןכתי יכ םא) םירחא םינמש לע ףידע היה   
 לושיבה תעב ול ופיסוהש ךכב ךולכלמ וככיז ןמשה תא .(םיתשפ   
 ואצוהש ,הלאכ םירמוח .(םחל לש םורק ,ריג ,תומצע) ינגרוא רמוח   
.ךולכלה תא וגפס ,לושיבה רחאל   

ןרוא יצע לש ףרש (2
 ותוא ופיסוה ,ןכומ היהשכ .ךימס השענש דע ךכוזו םמוח ףרשה   
.הלש רתי תחירמ ענמ וידב הז ביכרמ .ךלמה יזוגא ןמשל   

תפז תפרשמ רצונש חיפ (3
.רוחשה ועבצ תא וידל ןתנ חיפה   
 
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum