ץעו ןבא יספדה


 שומיש ידי-לע םיפד סיפדהל הפוריאב ולחה 14-ה האמה תיצחמ

 וז הטישב .(הלעמל הנומתב עיפומה ףדה תמגודכ) ץעו ןבא יספדהב
 וא (תוטלוב תויתואה ובש) טילבת רצויו ,ןבאב וא ץעב ןמוא טרוח
 רויצ בורל הללכ הפולגה ."הפולג" הנוכמה (תועוקש ןה ובש) טירחת
 התיה ,המלשוהשמ .בר ןמז הכרא התנכהו ,הזב הז םיבלושמ ללמו
 ריוצמהו בותכה רמוחהו ,שבכמל תסנכומו וידב תחרמנ הפולגה
 התיה תחא הפולג .שוקיבל םאתהב תונוש תויומכב ספדוה הילעש
 הפולג השרד שדח ףד תספדה .הרצונ וליבשבש ףדל קרו ךא הבוט
 םיריוצמ םירופיס בורל וללכ רשא תורבוח וספדוה וז הטישב .השדח
.וננמז ןב סקימוקל המודב ,רצק ילולימ רבסהב םיוולמ

 .םירפסב תונומתו םירויא סיפדהל ידכ ושמתשה המוד ךילהתב
 ילעב .םיטירחת תספדהל וז הקינכטב םישמתשמ םויה דע ,השעמל
 םינמא לש םימושיר התועצמאב םיקיתעמ םידחוימ הכאלמ
.םיבושח

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum