קיא-ןאו ןאי


 .1390 - 1441 םינשה ןיב (ךרעב) יחש ימלפ רייצ היה קיא-ןאו ןא

 ןושארה בחרנה שומישהו ןמשה יעבצ חותיפ תא ול סחייל לבוקמ
 םירכומ ויה ןמש לש סיסב לע םיעבצש יפ-לע-ףא .םהב השענש
 בוט ורמשי רשא םיעבצ תנכהל ויחא םע לעפ קיא ןאו .ןכל םדוק
 םיחותיפב ומכ .ןכל םדוק שומש השענ םהב םיעבצה רשאמ רתוי
 םינוש םיריצ ידי לע ליבקמב השענ ןמשה יעבצ חותיפ םג םירחא
 םישדחה םיעבצה תא ומסרפ קיא ןאו לש וירויצ .הלפשה תוצראב
 ויתונומתב ולא םיעבצ תוארל ןתינ םויה דע .שמתשה םהב
.םלועה יבחרב םינוש םינואיזומב תואצמנה

לש ויתודובע תא ריכה אל גרבנטוג םא םגש חינהל דואמ ריבס רשאכ ולא םיעבצ ןחבו ולש ןמשה יעבצ תא ריכה אוה ,קיא-ןאו .ולש וידה תא ןיכהל ליחתה אוה :ויתודובע לעו קיא-ןאו לע רתוי דומלל ידכ http://www.yawp.com/wm/paint/auth/eyck

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum