תודדוב תויתוא


 ךילהתב תולולכה תואצמהה תרדסב רתויב הבושחה האצמה

 תודיחי תויתוא :"תודדובה תויתואה" הנוכמה וז התיה סופדה
 .םעפ רחא םעפ םיטפשמבו םילימב רדסל רשפא ןתואש תוקוצי
 ידכ שבכמל הסנכוה וזו ,תינבת ךותל וסנכוה הלא תוקוצי תויתוא
 תא קרפל היה רשפא הספדהה ירחא .ריינה יפד תא סיפדהל
.בוש תויתואב שמתשהלו תינבתה

ןבא יספדה הפוריאב רצייל ולחה ,סופדה תאצמה ינפל הנש האמכ ףד לכ רובעב תדחוימ הפולג החמומ ןמוא ןיכה וז הטישב .ץעו ןמז השרד רשא תקיודמו הנידע הדובע השרד הפולגה תנכה .ספדומ שומישה .םימלש םירפס תספדהל הליעי התיה אל וז הטיש ןכלו ,בר הפולג ןיכהל ךרוצה תא ךסח (moveable type) תודדוב תויתואב תוריהמבו תולודג תויומכב ונכוה תוהז תויתוא .ףד לכל תדחוימ תושעל ףאו ףד לכב ןהב שמתשהל היה רשפאו ,(םויב תויתוא 4000) .ירמגל םירחא םירפסבו םישדח םיפדב רזוח שומיש ןהב

טלב תוא תריצי
תומאתומ תויהל תובייח הלאו ,תויתוא לש יאלמ שורד סיפדהל ידכ תועיגמ ויה אל ןה ,תורחאמ תוכומנ ויה תודחא תויתוא וליא .וזל וז תויתוא וליא .ללכ תוספדומ ויה אל ןכלו ,הספדהה ךילהתב ףדה לא תויתואהו ,ףדל תועיגמ ויה ןה קר ,תורחאהמ תוהובג ויה תודחא תויהל תובייח תויתואה לכ ןכל .ללכ תוספדומ ויה אל תורחאה .הבוגה ותואב קוידב רשאכ ,תורושב בותכה תא םיניכמ הספדהל ףד םירדסמ רשאכ ,םה ףאש - "הרושמ" םיארקנה תולקמ ךותב תומשומ תויתואה ידכ ,ןבחורב וזמ וז תונוש תויתואה ,תאז םע .עובק הבוגב ,ןבומכ ."ש" ומכ הבחר תוא רשאמ םוקמ תוחפ סופתת "ו" ומכ הרצ תואש דיחא לדוג תונב תויתוא לש הבר תומכ תקצל חילצה גרבנטוג .שקובמה חסונה יפל ןתוא רדסל היה רשפא וכותלש ןקתמ ןנכתלו טסקטה לש תינבתה תא קרפל היה רשפא הספדהה רחאל תודדובה תויתואה .רחא טסקטל תויתוא ןתואב בוש שמתשהלו - אוהש רדס לכב רזוח שומישל תונתינהו תולודג תויומכב תורצוימה התיה גרבנטוג איצמהש הטישה .סופדה לש החלצהה דוסיב ויה .םירשעה האמה עצמא דע ,הנש 500-כ ךשמב שומישב
:תויגולונכט יתש לש חותיפ שרד תודדוב תויתואב שומישה
ןמצע תויתואה תקיצי
ףדה תא וסיפדה הנממש תרגסמב תויתואה רודיס

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum