סופדה ינפל םירפסה תביתכ

:תואבה תולאשל בל ומיש עדימב ןויעה ךלהמב
?טסקטל הרק המ - עדיה לע סופדה עיפשה דציכ 
?םיארוקה להקל הרק המ - עדיה תצפה לע סופדה עיפשה דציכ ונכוה 15-ה האמה עצמא ד

:עגיימו ךורא ךילהתב םירפסה
םידחוימ הכאלמ ילעבו  םיריזנ
רחא תוא םיקיתעמו םיבשוי ויה
דחא קתוע תריצי .די-בתכב תוא
.תועובש המכ ךוראל הלכי רפס לש
ןויסינמ םיעדוי ונלוכ ,תאז דבלמ
.תוגשל לק ,טסקט םיקיתעמ רשאכ יכ
סופדל המדקש הפוקתבש הרק ךכ
 םינוש רפס ותוא לש םיקתועה ויה
תומכ תא םצמצל ידכ .הזמ הז
חסונ לש הקתעה עונמלו תויועטה
לע הדיפקב רומשל ךרוצ היה ,יוגש
(בטיה קדבנש קתעה וא) ירוקמה רפסה
םירפסה ,ןכל .ונממ קר קיתעהלו
.תודחוימ תוירפסב ואצמנ םיירוקמה


,רתוי ףא םירפסה תקתעה תכאלמ תא טאה רוקמהמ קיתעהל ךרוצה
.רוקמהמ דחא רפס קר םעפ לכב קיתעהל היה רשפא ןכש
 קר .דואמ םירקי וליפאו ,םירקי ויה םירפסה עודמ ןיבהל השק אל
 הובגה םריחמ .םהב וקיזחהו םתוא ושכר דחוימב םירישע םישנא
 לש םתלחנ התיה האירקהש ךכל תוביסה תחא היה םירפסה לש
 םלועב דלי לכ ליחתמ שש ליגב רבכ רשאכ ,םויה .דבלב םיטעמ
 דרפנ-יתלב קלח איה הבותכה הלמה רשאכו אורקל יברעמה
.הצופנ הניא האירקה ובש םלוע ראתל השק ,ונלש תואיצמהמ
 תא הכפה ,ךכ-לכ הרידנ תונמוימ הביתכהו האירקה לש התויה
 תעידי יכ םינעוט םירקוח .חוכ לש רוקמל הבותכה תואה תרכה
 ןיבו םיינעל םירישעה ןיב םייתוהמה םילדבהה דחא התיה האירקה
 עגר-ןב ללכה תלחנל האירקה תא ךפה אל סופדה .םישלחל םיקזחה
 400 רשא דע - רתוי רחואמ האירקה תצפה תא רשפיא אוה םלוא
 םרת ךכב .ונלוכ תלחנל הבותכה תואה הכפה ,אצמוהש ירחא הנש
 .תיברעמה הרבחה לש היצזיטרקומדלו עדימה תצפהל סופדה

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum