דיה בתכ תא הקחמ סופדה


 הפוקתהמ םיטסקט לש תונומת הלא .וללה תונומתה יתשב וטיב

 .סופד תיבב ספדנ רחאהו די-בתכב בתכנ דחאה .סופדה תישאר לש
?סופדה שבכמל תחתמ אצי טסקט הזיא תוהזל םילוכי םתא םאה

 הצר אוה .גרבנטוג לש ותרטמ התיה תאזו ,עובקל השק ,ןכא
 ונכוהש םירפסל םימוד רתויש המכ ואריי סיפדה אוהש םירפסהש
.ןמזה ותואב די-בתכב

 :םיבר םייגולונכט םישודיח הוולמש תניינעמ העפותל המגוד תאז
 רצותהש םילדתשמ תושדח תויגולונכטב םישמתשמה הלחתהב
 .תמדוקה היגולונכטה ירצותל רשפאה לככ המוד היהי םהלש שדחה
 אלמ לוצינ ענומו רתוימ לוברסל םרוג אוה רשאכ םג השענ הז ןויסינ
.השדחה היגולונכטה לש

 םהילעש תויתואה יפוריצב תוארל רשפא הזה לוברסל המגוד
 לש הרורב האירקל םיינויח ויה אל הלא םיפוריצ .רמש גרבנטוג
 ישוק ןיא הביתכה ךילהתב .די-יבתכב םילבוקמ ויה םה ךא ,בותכה
 תעב םלוא .הביתכה לע לקמ ףא אוה םיתעלו ,תויתואה רוביחב
 יפוריצ .ךילהתה תא תולברסמ תורבוחמה תויתואה הספדהה
 תיב-ףלאה תויתואל ףסונב תובר תוינבת תקיצי וכירצה תויתואה
 ךילהת תא לבריס תוינבתה יוביר .האירקל םיצוחנה םינמיסלו
 .רדסה ןחלושב טלבה תויתוא לש ברה ןרפסמ לשב ,תויתואה רודיס
 יפוריצ לע םינושארה םיסיפדמה ורתיו אל הלא םיישק תורמל
.תויתואה

 םיטלוב ובש סופדה לש ןייפאמ דוע לע בושחל םילוכי םתא םאה *
?תמדוקה היגולונכטה ידירש  

 ירצות יוקיח לש תומוד תועפות לע בושחל םילוכי םתא םאה *
?םירחא םימוחתב השדח היגולונכט ידי-לע הנשי היגולונכט  

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum