?םיינכפהמ םייונישל םרג סופדה םאה


 תורומתה לע סופדה לש תועפשהה ויה תולודג המכ ד

 םיבר םירקוח ?15-ה האמה עצמאמ תיפוריאה הירוטסיהב
 םה ךא .הלא םייוניש לע תערכמ העפשה סופדל התיהש םינעוט
.םהילע עיפשה סופדהש םירבדה לע קוידב עיבצהל םישקתמ
:ןייטשנזיא תבזילא תבתוכ ,"יוניש ןכוסכ סופדה" הרפסב
"On the one hand it seems to have changed nothing on the other, it seems to have transformed everything." הנישש הארנ רחא דצמ .רבד הניש אל סופדהש הארנ דחא דצמ" ".לכה הרבחב ולחש םייונישה תא בורקמ םיקדוב רשאכ ,ןכא תודוקנה לע עבצאה תא םישל השק ,הפוקתה לש תיאפוריאה ררחתשהל השק ,תאז םע .םלועה תא סופדה ךילהת הניש ןהבש הבחר הכ השעמל התיה סופדה לש ותעפשהש תיללכה השוחתהמ ןיטולחל הנוש התיה סופדה ירחא לש הפוריאש ,תיסיסב הכו .וינפל לש הפוריאמ םיטרפב לכתסהל םימעפל יאדכ ,תיללכה הנומתה תא תוארל ידכ :םה םהילע עיפשה סופדהש םיבושחה םייונישהמ המכ .םינטקה

םישדחו םינוש תעד ימוחת לש םתוחתפתה

תרבודמה הפשב םייוניש

היצמרופרה

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum