תושונאה תוחתפתהב סופדה תובישחםינפהמ דחאל סחייתמה טסקט םכינפ


.סופדה לש םיירשפאה םיברה םייתרבחה
,הלאה םיטסקטה יבגל "ןוכנ אל" וא "ןוכנ" ןיא
בתוכה ילוא .םהילא סחייתהל ךרוצ שי ךא
ךא ,וירבדב תמא לש ןיערג שי ילואו ;קדוצ
.םיזגמ אוה
,ןוימ ,ףוסיא : עדימב לופיטה יכילהת ןיבמ ובשח
?סופדה תאצמה הקזיח ךילהת הזיא - דוביעו רומיש
וארקו ,התוא ובתיכ ?םכתעד המ
ועיבהש םירחא םידימלת לש תועדה תא
.םתעד תא


 סופדב האר ,וגוה רוטקיו ,19-ה האמה ןב יתפרצה רפוס

 לודגה ערואמה איה סופדה תאצמה" :הנימב תדחוימ האצמה
 לש תושדחתה איה ,תוכפהמה לכ םא איה .הירוטסיהב רתויב
 ןה ,דעל תוראשנ תוספדומ תובשחמ .דוסיה ןמ תישונאה העבהה
 תקהל ומכ תופחרמ ןה .הדחכהל תונתינ ןניא ןה ,םייפנכ תולבקמ
 םוקמ לכב תואצמנ ןהו םינוויכה לכל תסרפתמה םירופיצ
" .תינמז-וב

 ןיב רשק ההזמ ,וננמז ןב בושח יאקירמא גולויצוס ,ןמטסופ לינ
 ךכו .הפוריאב "תודלי" גשומה תוחתפתה ןיבל סופדה תוחתפתה
:בתכ
 אוה ואובבו .ליכשמה םדאה ארבנש ,תוטשפב ,אוה הרקש המ"
 םיריעצה םייניבה ימי לש םלועב יכ .םידליה תא וירוחאמ ריאשה
 םצמטצה םניינעו ,בותכו אורק ועדי אל דחאב םירגובמהו
 היה אלש ךכל הביסה וז .ימוקמבו ידיימב ,"וישכע"בו "ןאכ"ב
 עדמ לש הביבס התואל םיפתוש ויה םלוכ :"תודלי" גשומב ךרוצ
 הליגשכ ךא .ילאוטקלטניאהו יתרבחה םלועה ותואב ,ןכ לע ,ויחו
 ןמל .תורגב לש שדח גוס רצונ ,וחוכ תמצוע תא סופדה שבכמ
 עיגהל ךירצש המ-רבדל תורגבה הכפה האלהו סופדה תאצמה
 סופדה תאצמה ןמל .יגולויב אלו ילמס גשיה התשענו ,וילא
 תרזעב תאז תושעלו ,םירגובמל ךופהל םיריעצה לע היה האלהו
 גישהל ידכו ;היפרגופיטה םלועל הסינכה תרזעב ,האירקה דומיל
 שדחמ תיפוריאה תוברתה האיצמה ךכיפל .םכנחל ךירצ היה תאז
 .ענמנ-יתלב רבדל תודליה תא התשע ןכ התושעבו ,רפסה-יתב תא

: ןמטסופ לש ותעד תא והז
?רגובל םדא ךפוה המ 
?ךכל סופדה תאצמה תרשקתמ דציכ 


?םיינכפהמ םייונישל םרג סופדה םאה: לא

םיפסונ ןוידל םיאשונל

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum