טסקטה תחצנהםינפהמ דחאל סחייתמה טסקט םכינפ


.סופדה לש םיירשפאה םיברה םייתרבחה
,הלאה םיטסקטה יבגל "ןוכנ אל" וא "ןוכנ" ןיא
בתוכה ילוא .םהילא סחייתהל ךרוצ שי ךא
ךא ,וירבדב תמא לש ןיערג שי ילואו ;קדוצ
 .םיזגמ אוה
סמות לש העצהל רתויב םיאתמ םייוטיבה ןמ הזיא ובשח
,רומיש : סופדה תועצמאב עדיב לופיטה יבגל ןוסרפ'ג
.שומיש ,לופכש
וארקו ,התוא ובתיכ ?םכתעד המ
ועיבהש םירחא םידימלת לש תועדה תא
.םתעד תא


 דואמ ןיינעתה ,תירבה תוצרא לש ישילשה אישנה ,ןוסרפ'ג סמו

 עיבהל ותוא האיבה סופדב הנומטה תלוכיה .סופדה תויורשפאב
חיצנהל הנוכנה ךרדה יבגל ונמז ינב לע תלבוקמהמ הנוש העד
:המ-רבד
 ראשנש המ תא ליצהל רשפא לבא ,ריזחהל ןיא ודבאש םיטסקט"
 ןיעמ ורמשיי םהש ךכ ,תולוענ תותלד ירחאו תופסכב אל -
 אלש ךכ ,םיקתוע לש יוביר ידי-לע אלא ,ושומישמו רוביצה
" .םתוא גישהל תורשפא הרקמה דיל היהת

?וספדוה םירפס הלא לא

םיפסונ ןוידל םיאשונל

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum