?וספדוה םירפס הלא


 רחאלש תונושארה םינשה האמב וספדוהש םירפסה רחב

 תא ביחרהל סופדה יתב ילעב לש ןוצרהמ עפשוה סופדה תאצמה
 לגעמ .םמצע םהלש תונינעתהה ימוחתמו םהלש םיקוושה
.םירפסה רחבמ םג לדג ,יעבט ןפואב ,ותאו ,לדג םיארוקה
 היה םהלש קושהש ,םימייק םירפס רקיעב וספדוה הליחתב
 ,השדחה תירבהו ך"נתה הנושארבו שארב :חטבומ רתוי וא תוחפ
 םירפס ויה הלא .םייסאלק םיניטל םיבתכו היגולואת ירפס
 לודג שוקיב היהיש החנההו ,סופדה ינפל די-בתכב וקתעוהש
 .תינויגה התיה םרובעב

םה .ןכל םדוק וקתעוה רשא םירפסב וקפתסה אל םיסיפדמה וספדוה .םתוא םג וסיפדהו םיעודי תוחפ םיסאלק די יבתכ ושפח .תוליפת ירפסו םישודקה ייח לע םירפס םג ,ויה םהבש םיירלופופה .םישדח םירפסב םג ךרוצ רוענ התע לבא .םתכאלמ תא וריבסה עוצקמ ילעב םהבש הכרדהה ירפס ,הארנכ תואקתפרה ירופס וללכו יאנפה תועשל ודעונ םירחא םירפס סופדה תעפוה ינפל וקתעוהש םירפסה ברמ הנושב .םיריבאו .תיניטלב אלו רובדה תופשב וספדוה ולא םישדח םירפס

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum