תוינרדומה תופשה תושבגתה


 תעמשנ םישנאה לש האירקה ילגרה לע עיפשה סופדהש הנעט

 .םהלש רובידה יכרד לע עיפשה םג סופדה לבא .הילאמ הרורב
 תורבודמה תופשה לש ןבוציעל העייס הפוריאב סופדה לש ותצפה
.תשביה לש

 ידוחיי בינ הפוריא לש יפרגואיג רוזא לכל טעמכ היה סופדה ינפל
 תא ןיבהל ולכי אל ,תפרצב דחא רוזא יבשות אמגודל .ולשמ
.תוצראה לכב היה ךכו .הלש רחא רוזאב ורגש םישנא לש םתפש
 תירשפאה רתויב הבחרה הצופתב תוכזל וצר סופדה יתב ילעב
 תחוורה הפשב םירפס סיפדהל ופידעה םה ןכל .ואיצוהש םירפסל
 .ץראה לש םיבושחה םירוזאב ורבד הב הפשה - ץרא לכב רתויב
 בר שומישל האיבה תרחא תמועל תמיוסמ הפשב םירפס תספדה
 .שומיש תוחפו תוחפל וכז תוינשמה תופשהו ,הפשה התואב רתוי
 הגרדהבו ,זכרמה תפשב אורקל םיקחורמ םירוזא יבשות ולחה ךכ
 היהש בינהמ רקיעב החתפתה לשמל תיתפרצה .הב רבדל ולחה
.סירפ רוזאב לבוקמ
 םה רפסה-יתבב בותכו אורק ודמל םידלי רשאכ רתוי רחואמ
 התיה אל תאזה הפשה רשאכ םג תיטננימודה הפשה תא ודמל
 תא סופדה זריז ךכ .םהלש רוזאה לש תיתרוסמה הפשה חרכהב
 תופש לש ןתושבגתה תאו תוינשמה תוירוזאה תופשה לש ןתחנזה
 תיקלטיא ,תינמרג ,תילגנא ,תיתפרצכ ץרא לכל תודיחא
 .תידרפסו


 םיבשחמה תשרו בשחמה םאה - ןוידל הדוקנ
 תבוטל ,תונידמה תופש לש ןתומלעהל ומרגי
???תימלוע הפשכ תילגנאה

.סופדה ללוחש םייונישה לע

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum