: ןוידל םיאשונ


תויוסחיתה המכ הטמל םירושקה םיפד

.סופדה לש םיירשפא םייתרבח םיטבהל
,הלאה םיטסקטה יבגל "ןוכנ אל" וא "ןוכנ" ןיא
בתוכה ילוא .םהילא סחייתהל ךרוצ שי ךא
ךא ,וירבדב תמא לש ןיערג שי ילואו ;קדוצ
וארקו ,התוא ובתיכ ?םכתעד המ .םיזגמ אוה
ועיבהש םירחא םידימלת לש תועדה תא
.םתעד תא

טסקטה תחצנה
?המ לע עיפשה המ
?הללק וא הכרב :הביתכה
תושונאה תוחתפתהב סופדה תובישח

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum