?הללק וא הכרב :הביתכהםינפהמ דחאל סחייתמה טסקט םכינפ

.סופדה לש םיירשפאה םיברה םייתרבחה
,הלאה םיטסקטה יבגל "ןוכנ אל" וא "ןוכנ" ןיא
בתוכה ילוא .םהילא סחייתהל ךרוצ שי ךא
ךא ,וירבדב תמא לש ןיערג שי ילואו ;קדוצ
וארקו ,התוא ובתיכ ?םכתעד המ .םיזגמ אוה
ועיבהש םירחא םידימלת לש תועדה תא
.םתעד תא


:בתוכ ,"סופדה תורוקמ" ורפסב ,רלטוב
...הללק וא הכרב - הביתכה

:סטרקוס לש גולאיד ךותמ
 םיירצמבש סיטרקואינ ריעה תוביבסבש יתעמש ,ןכבו  :סטרקוס
 היה אוה  .תוית םשב (...) ץרא התוא לש םימודקה םילאה דחא ןכש
 ןכו ,הנוכתה תמכח תאו הסדנהו ןובשחו רפסמ איצמהש ןושארה
 היה אוהה ןמזב  .בתכה תא םגו ,תויבוקהו םיספיספה יקחשמ תא
 תא וינפב גיצה ,תוית ךלה וילא (...) .םיירצמ ץרא לכ לע ךלמ זומת
 תלעותל לאש הלה  .םירצמה ראשל םג ןתורוהל שקיבו ויתויונמוא
 םירבדה תא חבישו הניג הרבסהה תעשבו ,תויונמואהמ תחא לכבש
 לא עיגהשכ (...) .ותעד לע ולבקתנ אל וא ולבקתנ םהש יפכ
 םתמכח לע ףיסוי ,ךלמה ינודא ,הז דומיל"  :תוית רמא ,תויתואה
 ןורכיזל הלוגס תניחב ויתאצמה ןכש  ;םירצמה לש םנורכיז חוכו
."המכחו
 הלוגס" איה האירקה תלוכיש רמוא אוה .הרורב תוית לש הנעטה
?ךתעד המ ."המכחו ןורכיזל

.גולאיד ותואמ ףסונ עטק אורקל םיעיצמ ונא ,ךיתורעה תפסוה ינפל

םייחה לע סופדה תעפשה לא

םיפסונ ןוידל םיאשונל