?המ לע עיפשה המםינפהמ דחאל סחייתמה טסקט םכינפ

.סופדה לש םיירשפאה םיברה םייתרבחה
,הלאה םיטסקטה יבגל "ןוכנ אל" וא "ןוכנ" ןיא
בתוכה ילוא .םהילא סחייתהל ךרוצ שי ךא
ךא ,וירבדב תמא לש ןיערג שי ילואו ;קדוצ
.םיזגמ אוה

?תקדצומ רלטאב לש ותשיג םאה
.תעד ימוחת לש םתוחתפתהב ושפח תאז קודבל ידכ

וארקו ,התוא ובתיכ ?םכתעד המ
ועיבהש םירחא םידימלת לש תועדה תא
.םתעד תא


:בתוכ ,"סופדה תורוקמ" ורפסב ,רלטו

 הפוריא לש םירפסה לכ ובתכנ 15-ה האמה דעש םיעדוי ונלוכ
 התואבש םיעדוי םג ונחנא .וספדוה םבור זאמשו ,די-בתכב
-ימי תפוקת יפואמ הררחתשה תיברעמה תוברתה (15-ה) האמה
 ישממ רשק םיהזמ ונא ןיא ,תאז לכבו .תינרדומ תישענו םייניבה
םהש הדבועה דבלמ ,הלאה םינונכתהו םייגולונכטה םייונישה ןיב
הפוקת התואב ושחרתה

םישדחו םינוש תעד ימוחת לש םתוחתפתה לא

םיפסונ ןויד יאשונל

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum