םישדחו םינוש תעד ימוחת לש םתוחתפתה
:הנומתה תודוא
 וחתפתה הסדנההו הקיטמתמה ידומיל
 ףד םיאור הנומתב .סופדה תובקעב
.16-ה האמב רוא הארש הסדנה רפסמ

 


 הילטיאב רקיעבו הפוריאב ררועתה סופדה אצמוה םרטב דו

 תעהמ תינוויבו תיניטלב םיבתכה - תיסאלקה תורפסב בר ןינע
 איצוהל םידמולמו םיסיפדמ וזרדזה סופדה תעפוה םע .הקיתעה
 תספדהב ולחה רתוי רחואמ טעמו ,םיבר םיניטל םירפס רואל
 לש תדחאמה הפשה תויהל הכישמה תיניטלה .תינוויב םג םירפס
 סופדה .רחסמהו טפשמהמ קלח ףאו תדה ,רקחמה תפש :הפוריא
 םיבתכ לש םג ומכ ,םייסאלקה םיבתכה לש םתצפה תא רשפא
 סופדה תאצמה רחאל ויחש םידמולמה תושרל .םייניבה ימימ
 תוירפס שוכרל ולחה םה .םהימדוקלמ רתוי םיבר םירפס ודמע
 .תחא הנועבו תעב םירפס רפסמ תוושהל ולכי ןכלו ידמל תולודג
 העייס םירפסה תועצמאב רבעה תונויער לש רתוי הברה םתושיגנ
 םיתיעל רצי םיקיתע תונויער לש םפורצ .םהב שומשלו םתיחתל
 .תושדח רקחמ יכרדו םישדח תונויער


Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum