היצמרופרההפוריא הרשע ששה האמה ד

 הלוכ תדחואמ התיה תיברעמה
תנגרואמ התיהש (תורצנה) תחא תדב
הלימה תועמשמ) תיללכ היסנכ תחת
תושארב דחואמ הנבמ תלעב (תילותק
הכפהמה .אמורב בשי רשא רויפיפא
 הרשע ששה האמב היסנכה הרבע רשא
תמקהבו תדחואמה היסנכה תריבשב
 תונוכמה - תושדח תויסנכ
 .היצמרופרה תארקנ ,תוינטסטורפ
 


 ,תילותקה היסנכה לש הנוקית התיה היצמרופרה לש תינושארה התרטמ
 .םיירוקמה םיירצונה תונויערהמ הקחרתהו הבאתסה התנעטל רשא
 יבתכ לש תירוקמה םתועמשמל הרזחל הארק היצמרופרה
 םייניבה ימיב ולא םיבתכ תונשרפ תוכמס תא התחדו ,שדוקה
 .םשורפב היסנכה תודיעוו רויפיפאה לש תטלוחמה םתוכמס תאו
 םמצעל ומיקהו תילותקה היסנכהמ םינקתמה ואצוה הרהמ דע
 םינחלופו םיסקט ,הנומא ירקע ולא תויסנכל .םהלשמ תויסנכ
 ךות המרג תיתדה הכפהמה .תילותקה היסנכה לש וליאמ םינוש
 הלעמל ךשמב .םיילכלכו םייתרבח ,םייטילופ םיעוזעזל רצק ןמז
 םינטסטורפ ןיב תד תומחלמ הפוריאב ולהנתה הנש האממ
 1648 תנשב הנשה םישולש תמחלמ לש המויסב קר .םילותקל
.תשביל תיסחיה תוביציה הרזחוה

סופדהו היצמרופרה

 תוירואיתה םג ךכ .היסנכה יבגל תוקפס ררוע רתול קר אל
 להנתה ,רויפיפאה בשי וב םוקמה ,אמורב .ואלילג לש םיאצממהו
.ואלילג לש וטפשמ

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum