:היצמרופרהו סופדה


 סופדה תוטשפתה רחאל תיסחי רצק ןמז השחרתה היצמרופר

 סופדה םאה הלאשה תא הלעמ וז םינמז תוכימס .הפוריאב
 עיפשה סופדה יכ םינעוט םינוירוטסה ?היצמרופרה לע עיפשה
:היצמרופרה לע תויזכרמ םיכרד יתשב

,היצמרופרה לש םישדחה תונויערה תצפהל םרת סופדה ומכ ,לכל וצפוה רשא םירפסו םיזורכ תספדה תועצמאב .רתול לש רשנמה ךכבו ,םיבר םישנאל םישיגנל שדוקה יבתכ תא ךפה סופדה רמוכה לש וכוותב ךרוצ ןיא יכ היצמרופרה תנעט תא ךפה רתוי סופדה תובקעב .רתוי הריבסל ולא םיבתכ תנבהל היסנכהו (ך"נתהו השדחה תירבה) הילביבה תא תורישי וארק םישנא (םירצוקמו םיאלמ) םישדח םימוגרתבו ימשירה יניטלה םוגרתב רמוכה לש וכוות תא םיכירצ ויה אל ולא םיארוק .רובדה תופשל לכש היצמרופרה תנעטש ןכתי .הילביבב בותכה תא ריכהל ידכב תירבה ךותמ תירצונה הנומאה ירקע תא ומצעב ןיבהל לוכי םדא .ולא םיארוק ןיבמ םיברל המסק השדחה

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum