רתול רשנמ לש ותצפה


 .היצמרופרה לש התליחת דעומ לעכ 1517 תנש לע םיעיבצמה ש

 גרבנטיו וריעב היסנכה תלדל רתול ןיטרמ דימצה הנשה התואב
 .היסנכל סחיב ןוידל תונעט 95 הבו ,די-בתכב הזרכ הינמרגבש
 לוכה ךסב אוה .הכפהמל ליבוי הז עונצ השעמש הפיצ אל רתול
.ןויד לש ותליחת היהת וזש הפיצ
 היסנכה תלדמ הלאה תונעטה תא קיתעהש ימ אצמנ לבא
 םייעובש .דואמ הבחר הצפהל וכז תוספדומה תונעטה .ןסיפדהו
 רובעכו ,הינמרג לכב םישנא ידיב וארקנ רבכ ובתכנש ירחא
 ויתונעט לש הריהמה ןתצפה .הלוכ הפוריאב - םיפסונ םייעובש
 תיב - תיסחי שדחה תרשקתה יעצמא לע הססבתה רתול לש
 ואצמנ רבכ הזרכה תקבדה רחאל םינש שולשש םירעשמ .סופדה
.רתול לש תונעטה לש םיקתוע 300,000 הפוריא יבחרב

 םיזורכ תספדהל ,סופדב שמתשהל וכישמה הידגנתמו היצמרופרה
 םתספדה .תויסנכה ןיב קבאמב בושח קשנ ושמיש רשא םירפסו
 םתעגה תא החיטבה םיבר םיקתועב םיזורכו תורבוח ,םירפס לש
 ויה םה םהב םירוזאל םתחרבה תא הרשפאו םינוש תומוקמל
 תא סופתל םיחילצמ ויה תולובגה ירמושש תורמל .םירוסא
םיקתוע חירבהל וחילצה דימת טעמכ ,םיקתועה תיברמ
.היצמרופרה תונויער תצפהל וקיפסה ולא םיקתוע .םידחא

.היצמרופרהו סופדה לע


:הנומתה תודוא םישדחמה םג .היצמרופרה ידגנתמ ידי-לע ספדוה רשא זורכ הנומתב זורכה .םהיתונויער תא ץיפהל ידכ סופדב ושמתשה םירמשמה םגו םיטנטסטורפה לש תודרפנ תותכל תולצפתהל געול הזה .(הנומתה לש ןוילעה קלחה זכרמב ,רתול לש ושאר תא תוארל ןתינ)
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum