םירפס דבלמ וסיפדה דוע המ


 ,םירפס תספדהל קרו ךא טעמכ סופדה תיב שמיש הליחת

 ,היסנכה תובא יבתכ ,ך"נת ירפס :םיטעמ ויה וספדוהש םירפסהו
 םירפסה רחבמ לדג ךשמהב .םישודקה ירופיסו םייסאלק םיבתכ
 ירפס ואצי סופדה שבכמ תחתמו ,יתועמשמ ןפואב רוא וארש
.םיפסונ םיבר םירפסו תוישעמ ,ץועי
 :םיפסונ םיבר םישומיש סופדלש םיסיפדמה וליג רצק ןמז ךות
 וליג םישנאש דע בר ןמז רבע אלו ,תוירלופופ ויה ,לשמל ,תופמ
 ילוא ךא .תוזרכ תרזעב םיברב םהיתועד תא ץיפהל םתלוכיבש
 ןיא .םוסרפ יכרוצל היה תוספדומ תוזרכ לש רתויב ץופנה שומשה
 לבא .סופדה תאצמה ינפל םייק היה אל םוסרפהש רבדה שורפ
.םוחתה תוחתפתה תא דואמ זריז סופדה

.יטטס רתוי וא תוחפ םירפסה קוש היה סופדה תאצמה ינפל יעצמאב ךרוצ היה אלו ,םיוסמ הנוקל דעוימ היה רפס לכ טעמכ אצמנב םיבר םיקתוע ויה ,סופדה תובקעב ,התע .םידחוימ קוויש וקיפה םיסיפדמה ךכ םשל .םתיינק תא דדועל ךרוצה רצונו םוסרפ יפד וא ,רואל ואיצוה םהש םירתוכה לש תומישר וציפהו .םתיינק תא דדועל ידכ ,םירפס לש םיריצקת ובתכנ םהילעש תועדומ וציפה םג םה תואטיסרבינוא ונכש ןהבש םירעב ידכ ,וסיפדה םה םהירפס תאש םישנא לש תואצרה לע תורשבמה .םירפסה תיינק תא דדועל
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum