תיב-ףלאה תובישח


 תופש רובע קר חילצהל הלכי ,היביכרמ לכ לע ,סופדה תאצמ

.תויתוא לש ןטק רפסמ ןב תיב-ףלא תולעב
 ןיסב וחילצה הפוריאב סופדה תאצמה ינפל בר ןמזש ונל עודי
.סופדה לש הזל דאמ המוד ךילהת תונבל האירוקבו
םינמיס יפלאב תושמתשמ תינאירוקהו תיניסה תובותכה תופשה
 וא ינוויה ,ירבעה תיב ףלאה תמגודכ תיב ףלאב אלו
 לש ובילב תודמועה תודדובה תויתואה .םינמיס תורשע לעב יניטלה
 תופשה ובתכנ ןתמועל .הזכ בתכ רובע תומישי ןניא סופדה ךילהת
 ותחלצה תא רשפיא רשא ,םצמוצמה יניטלה תיב ףלאב תויאפוריאה
:תוביס יתשמ האצותכ סופדה לש תיגולונכטה

 היה ןכלו ,תונוש תויתוא לש תיסחי ןטק רפסמ תקצל היה ןתינ *
 .תוינבת טעמב ךרוצ  
 תוחנומ תונושה תויתואה לכ תא תוארל היה לוכי טסקטה רדס *
 .רתי יכוביס ילב וינפל  

םיספדומה םירפסב םישגופ ונחנאש יניטלה תיב-ףלאה ,תאז לכבו בתכה .סופדה תלחתה לש הזמ תצקמב הנוש ןפואב בתכנ םויה ונטק סופדה תובקעב םלוא ,ןפוגה תפלחה ללגב רקיעב הנוש הארנ ןתיאו (דיה יבתכב ידמל תובר ויהש) תורבוחמה תויתואה רפסמ םג .רדסה ןחלוש לע סופדה ינמיס רפסמ :הנומתה תודוא ףדב .דחא יניטל ןפוג לש תואמגוד ףד ךותמ קלח איה הנומתה תאו ,ןפוגב םימייקה םינמיסה לכ תא תוארל ןתינ תואמגודה םיעיפומ תויתואה ירחא .עיפומ ןמיס לכ םהבש םינושה םילדגה ,תוא לכ .ןפוגב ספדומ עטק הארנ דציכ תוארהל ידכ םיטפשמ רפסמ .תדרפנ הקיצי איה ,לדוג לכב םירצוי םויה .תויתוא יפוריצ לש בר רפסמ עיפומ תישילשה הרושב סופדה תליחתב וליאו ,תודרפנ תויתוא ידי לע הלאה םיפוריצה תא .תדרפנ הקיצי השעמל היה ףוריצ לכ

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum