ףרוצה תדובעו תועבטמ


תולקמ תנכהב יקב היה ןכלו ,ועוצקמב ףרוצ היה גרבנטו

 יצפחב םהל דחוימה למסה תא בקנל םיפרוצה וגהנ םתרזעבש ,בוקינ
.תועבטמ ונכוה המוד ךרדב .וניכהש םינושה תכתמה

 יפכ ,ךילהת לש ופוס לאכ אל תכתמב בקנל סחייתה גרבנטוג
 ךילהתב בלש לאכ אלא ,ונמז ינב םיפרוצה ראש וילא וסחייתהש
 תקצל רשפא הכותל רשא תינבתבכ בקנב שמתשה אוה .רתוי ךורא
.תויתואה תא רוציל ךכו ,םעפ רחא םעפ תכתמ

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum