(1520 - 1589) ןאטלפ ףוטסירכ


 .רואל איצומכו סיפדמכ עודי (Plantin) ןאטלפ ףוטסיר

 דמל אוה .הספדהה תוכיא תוכזב ןהו סיפדהש םירפסה תוכזב ןה
 תנשב הייכירכ חתפו ,תפרצבש ןאקב וירוענב הכירכה תכאלמ תא
 ןטאלפ ץלאנ העיצפ לשב .(םויה לש היגלב) ןפרוונטא ריעב 1550
 תיב הנש התואב חתפ ןכלו ,הכירכב קוסעל קיספהל 1555 תנשב
 .סופד
 הלאו ,ןפרווטנא ריעה יסנרפממ המכ םע תופתוש רצי ןאטלפ
 סיפדה אוה םינש שמח ךשמב .ולש סופדה תיב תא חתפל ול ורזע
 הספדהל םיכבוסמו םיבושח םירפס סיפדה ןטאלפ .םירתוכ 260
 ולש סופדה תיבש תורמל .עדמו היגולואת רפסו ,ינושל בר ך"נתכ
 חילצה םייטילופ םייונישו תומחלמ לשב םימעפ רפסמ עגפנ
 לודגה הארנה לוככ ,דחוימב לודג סופד תיבב קיזחהל ןטאלפ
 םישבכמ םירשעמ הלעמל ויה ולש סופדה יתבב .ונמז דע רתויב
 תיב יפינסבו סופדה תיבב םידבוע םישימחו האמכ קיסעה אוהו
.ןפרווטנאבו זירפב האצוהה
 השדחה הטישה תוכזב רבד םשל ויה ןטאלפ לש וירפסב םירויאה
 םג היה ןטאלפ .תרפועב הנומתה יטילבת תריציל שמתשה הב
 םירפסה יבתוכל ומליש רשא םינושארה ןיב תוחפל וא ןושארה
.םתריצי רובע

:הנומתה תודוא
.רואל איצוה ןאטלפש ינושל בר ך"נת רפסמ הנומת תאצמנ ףדה שארב
.ךשמהב תוארל ןתינ רפסה לש םיפסונ םיפד
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum