הכירכה


 םירפסה תכירכ הכישמה סופדה תאצמה רחאל םינש תואמ ךשמ

 רובע תולבוקמ ויהש ולאל תומוד תוטישב ,ינדי ןפואב תושעהל
 תורקיו תויתוכיא תוכירכב םיכרוכ ויה דיה יבתכ תא .דיה יבתכ
 ףא םיתיעלו רוע ,םירקי םידבב תופוצמו ץעמ תויושע ויה ןה .דאמ
 סופדה תאצמה רחאל תונושארה םינשב .תכתמב תוקזוחמו ,בהז
 ףוס תארקל םלוא .דיה יבתכ תכירכל ההז תויהל הכירכה הכישמה
 רתוולו ,רתוי םיטושפ םירמוחב שמתשהל ולחה הרשע שמחה האמה
 ץעה תוחול .זא דע םילבוקמ ויהש םיטושיקהמ לודג קלח לע
 ףטענו סוחד ןשי רינמ יושע ןוטרקב רתוי רחואמ ופלחוה הכירכבש
 ךא) רתוי בחר רובצל רכמנה רצומל רפסה תכיפה .םיטושפ םידבב
 הדירילו תוכירכה טושיפל האיבה (היסולכואב ןטק טועימל קר ןידע
 ולאמ רתוי הברה תוקזח ויה ולא תוכירכ ןיידע םלוא .ןריחמב
 .ינומה רוציב תורצוימה
ורכמנ םירפסה תיברמ .סופדה תיבב וכרכנ אל םירפסה בור תוכירכה .וספדוה םה הבש ריעהמ םיקחורמו םיבר תומוקמב םירפסה ןכל .םירפסה לש הלבוהה תולע תא דאמ ולעה תודבכה וכרכ דעיה ריעב קר .הכירכ אלל םיפד תומרעכ ריעל ריעמ ורבעוה אלו הינקה רחאל קר ללכ ךרדב התשענ וז הכירכ םגו ,םירפסה תא לש ונוצרל םאתהב רפסה תא םיכרוכ ויה םיבר םיכרוכ .הינפל תונוש תוכירכ םע םירפס לש םיהז םיקתוע אוצמל ןתינ ךכ .חוקלה לבוקמ השענ םירפסה קושב לודגה םע .םינוש םיעבצב ןיטולחל ידי לע ןידע םלוא ,םתריכמ ינפל םירפסה תא ךורכל רתויו רתוי .רפסה תא סיפדהש סופדה תיב אלו תרכומה תונחה םיספדומ םירפס לש רעשה ףד :לע :הנומתה תודוא הנומתה תמדקבש שיאה .ךרוכה לש הדובעהמ קלח הארמ הנומתה רוחאמ שיאהו ,םירפסה תא ופטע רשא ןוטרקה תונוילג תא ןיכמ תנמ לע ןוכנה רדסב םיספדומהו םילפוקמה תונוילגה תא רדסמ .דחי םתוא ךורכל
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum