סופדה ילעופ


 תורנה רואלו ,המינפ עקוב שמשה רואמ טעמ קר .ךושח רדח

 שבכמ .תוריקה לע םילודג םיללצ רדחבש תויומדה תוליטמ
 רשע .םיפייע םישנא השימח וביבסו ,רדחה עצמאב דמוע סופד
 תופצמ ןיידע תופסונ םייתעשו ,םהירוחאמ רבכ הדובע תועש
 םהינפו ףרה אלל סופדה שבכמ תא םיליעפמ םיספדה ינש .םהל
 םירדס ינש .ץמאמב םיגרתשמ םהירירש דועב העיזמ םיקהוב
 יבג לע בל תמושתב תויתואה תא םירדסמ ,םה ףא םש םיאצמנ
 ןכש ,סופדה תיב לעב אוה םירדס םתואמ דחא .םידחוימ תוחול
 ויתימע לע בשוח אוה האנקב .אוה ןטק ןאכש סופדה תיב
 חיגשהל םדיקפתש םידחוימ םירדס םיקיזחמה ,ונממ םילודגה
.הדובעה לע

 ץצורתמ אוה ,םירחאהמ ריעצ ,הילושה אוה ישימחה דבועה
 דמול אוה .תרוכשמ אלל דבוע הילושה .םהיוארוה רחא אלממו
 םינשה עברא ךותמ ול הרתונ הנש דוע .עוצקמה יזר תא
 ,תוחפ םידבועש הלאכ םנשי .ךכ דובעל בייחתה וכלהמבש
 לבקמ וניא אוה .םינש שמח םידבוע םירחא ;םייתנש וליפא
 תדמוע הפוקתה .סיכ ףסכ טעמו ןוזמ ,םירוגמ קר .תרוכשמ
 וא ספדכ הדובע אצמי םאה ?ךכ-רחא היהי המו .םייתסהל
 ומצעל םיקי ףא וא הדובע שפחי ,ריעל ריעמ רובעי אוה ?רדסכ
.ףסכ קיפסמ גישי קר םא .ולשמ סופד תיב

ינש דוע םימייק - הילושו רדס ,ספד - וללה תועוצקמה דבלמ ,היגמה :סופדה תאצמה תובקעב ורצונש םישדח תועוצקמ ,םינפוגה בצעמו ;תואיגש וב רתאמו בותכה רמוחה לע רבועה תויתוא םליבשב בצעמו סופד יתב המכ ליבשב םימעפל דבועה .טלב ;הרשע-הנמשה האמה דע סופדה תיבב הדובעה התיה השק .תיסחי םיליכשמ םילעופה .םידחוימ םירושיכ תשרודו השק ,בותכו אורק ועדי םה וליאו .םיתבפלאנא ויה םהינכש בור ודבע .תופסונ תופשו תיניטל ירבוד ויה ףא םירדסהמ םברו ךלהמב רמוחה תא םיארוק םדועב .םיטנדוטס םג סופדה תיבב םינוש הבשחמ יכרדבו תונויערב םילעופה ולקתנ ,הדובעה ולע םהלש הקסעהה יאנת לע םישדח תונויער .וריכהש הלאמ לש הלאל םימוד םהלש הדובעה יאנת ויה םייתניב .םתעדב תרוכשמ לבקל הלכשהה םהל עייסת המל יכו .םילעופה ראש לע רערעל וליחתה הרהמ דע ךא ?םהיתימע לשמ ההובג .םישקה םיאנתה לע תעכ םיננובתמ ונא םהבש סופדה ילעופ םג וחמיי םאה ויה הרשע-ששה האמב רבכ ,לוכה ירחא .ילוא ?םתקסעה יאנת תא וגיצה םהבש םיזורכ ומסריפ ףאו התיבש וכרעש םילעופ לש ותדובעב עגרל ןנובתמ סופדה תיב לעב היה ולו ;םהיתונעט זורכב תויתואה תא רדסמ אוה יכ ןיחבמ היה ילוא ,ינשה רדסה ?הזכ האחמ
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum