סופדה תוברתל הנומתה תוברתמ

From Image Culture to Print Culture


 .םירדגומ םוקמלו ןמזל תכייתשמה תואיצמ ךותל םילדג ונחנ

 תוארל תנמ לע ,וז תואיצמל ץוחמ לא וננוימדב תאצל הסננ םא
 .תירשפא יתלב טעמכ המישמ וזש הלגנ ,ונילע העיפשמ איה דציכ
 ונחנא ןהבש םיכרדה תא ןהילאמ תונבומכ םילבקמ ונחנא
 אלא "תויעבט" םיכרד ןניא הלאש יפ-לע-ףא ,םלועה תא םיניבמ
 לע סופדה לש העפשהה יבגל םג רבדה ךכ .הביבסה לש האצות
 .ונייח
 סופדה תפוקת ינפל ויחש םישנאש ונתוא םידמלמ םינוירוטסיה
 םה .םויה ותוא םיאור ונחנא רשאמ תרחא םלועה תא ואר
 ,תספדומה הלימה לש המוצעה הצפההו סופדה ינפלש םינייצמ
 ךכ .םדאה ייחב רתוי לודג דיקפת ואלמ םייתוזח םייומדו תונומת
 תא ןווכל ודעונש ,תונומתו םילספ האלמ התיה היסנכה ,לשמל
 ןווכמ רפסהש ומכ םהב םיפוצה לש הנומאה תאו הבשחמה
.םויה ונתוא
 רקחמ שיא ראותמ ,"םד-רטונמ ןביגה" ,וגוה רוטקיו לש ורפסב
 ףרטצמה ,ולש ןושארה ספדומה רפסב ןנובתמו וירפס לע דקושה
 ונולח ךרד טיבמ אוה זאו .די בתכב ונכוהש םירחאה םירפסל
 ".הז לש ףוסל איבי הז" :לוקב רהרהמו םד-רטונ לש היסנכב
 ןיא .היסנכה לש הפוסל איבי ספדומה רפסהש רמול ותנווכב
 הנומאה לע ץקה תא איבי ספדומה רפסהש ךכל ןאכ הנווכה
 לע טלתשת םלועה תא ראתמ רפסה הבש ךרדהש אלא ,תיתדה
 .םלועה תא הראת היסנכה הבש ךרדה

ללוח סופדהש םירחא םייוניש לע
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum