תירבעב סופדה


 םירפס .םיבר םייסאלק םירפס וסיפדה םינושארה םיסיפדמ

 .תירבעב םג םיתעל ךא ,תינוויבו תיניטלב ,בור יפ לע ,ויה הלא
 תירבעב םירפסב וניינעתה השדחה תעה תישארב םיליכשמ
 .הלאכ םירפס וסיפדה םידוהי אל םיסיפדמו
 תירבעב םירפס וסיפדהו סופדה תכאלמ תא ודמל םידוהי םג
.ידוהי אלהו ידוהיה רוביצל

תוכייתשהה .הילטיאב ולעפ םינושארה םידוהיה םיסיפדמה םיסיפדמ ינש .םירצונל תלבגומ התיה הינמרגב סופדה תדליגל תא םידוהי רפסמ ודמיל 1465 תנשב הילטיאל ורגיהש םיינמרג רבכ םידוהי ידי לע ספדוה הרותל י"שר שוריפ .סופדה תכאלמ .1475 תנשב

.הכרב סופדב ואר םידוהיה בור יפ לע   
 תכאלמ"ו "םיימש תכאלמ" הנוכ אוה   
האובנה תשגהל יעצמא וב וארו ,"שדוקה   
" 'ה תא העד ץראה האלמ יכ" -והיעשי לש   
,תאזה העדה תמועל .('ט , 'אי והעישי)   
,םהיניב - השדחה הכאלמל ודגנתהש ויה   
סופדהש וששחש ם"תס ירפוס ,הארנכ   
הבושח העפשה סופדל התיה .םתסנרפב עגפי   
רשא דומלתה לע רקיעבו שדוקה ירפס לע   
םילבוקמה םיפדל ותקולחו ותרוצ תא לביק   
.ותספדה תובקעב םויה דע   

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum