וניסנוס תחפשמםיעודיה םיידוהיה סופדה ישנ

,קפס אלל ,ויה רתויב םיחלצמהו
 החפשמה .וניסנוס תחפשמ ינב
האמה עצמאב הילטיאב הבשייתה
עיגה ןמזה ותואב ךרעב .15-ה
ינבו ,(1465) הילטיאל סופדה
םג וב ועיקשה וניסנוס תחפשמ
ןושארה רפסה .ץמאמ םגו ףסכ
דומלתה לש תוכרב רדס) םהלש
 .1484 -ב ספדוה (ילבבה

לבוקמה דומלתה טרדנטסל ךליאו ןאכמ השענ רפסבש ףד רודיס
 דוקינב ך"נת החפשמה הסיפדה 1488 תנשב .ספדומה דומלתל
לש תדבוכמ תלשוש וכישמה וניסנוס ינב לש תורוד רפסמ .אלמ
 םירפס וסיפדה םה תימראבו תירבעב שדוק ירפסל ףסונב .סופד
.םיירבע לוח ירפסו תיקלטיאבו תינוויב ,תיניטלב

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum