(1480 - 1561) ןומרג דולק


 םירשכומה םינפוגה יבצעממ דחא היה (Garamond) וומר

 ךשמב םינפוגה בוציע לע עיפשה רשא ,ותפוקת לש םיבושחהו
 תוטישמ עפשומה ,ינרדומ ןפוג .הנש םישימחו האממ הלעמל
 .ומש תא אשונ ,ולש בוציעה

אלו יאמצע ןפואב תויתואה תא ןיכהו םינפוגה תא בציע ןומרג םינפוגה תא ובציע סופדה תיב ילעב וינפל .סופד תיבמ קלחכ תיב ךותב ןמצע תויתואה תאו תויתואה תוינבת תא ורציו םהלש שוכרל היה רשפא םהב תויתוא לש םיקווש ומייקתה .סופדה סופד יתב ילעב ויה םירכומה הלאב םג לבא ,תויתוא לש תורדס ןומרג .םירחא סופד יתבל (תושמושמ םיתעל) תויתוא ורכמש בציע אוהש תוימורה תויתואה .תויתואה בוציעב קר החמתה תויתואל םיסחיימ .דחוימב תורורבו תויתוכיאל םויה דע תובשחנ תויתואב תויטוגה תויתואה תפלחה ךילהתב בושח קלח ולא .תוימור

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum