רעשה ףד


 עדימ אצמי אוה ןושארה דומעבש עדוי רפס חתופה וננמז ןב ארו

 איצומה םש ,רבחמה םש ,רפסה םש :וידיבש רפסה תודוא בושח
 .הז גוסמ חתופ ףד היה אל ,די-בתכב וקתעוהש םירפסל .רואל
 םג .רפסה ןד המ לע תעדל ידכ ומצע רפסב ןייעל שרדנ ארוקה
 דומע תעפוה .רעש דומע היה אל םינושארה םיספדומה םירפסל
 האצות הניה סקדניאהו םינינעה ןכות ,םידומעה רופסמ ומכ ,רעשה
.סופדה לש

 תחתמ - ןושארה דומעב רפסה תא ליחתהל לבוקמ היה דיה יבתכב
 וקיח םינושארה סופדה ירפס .ומצע טסקטה ליחתה הרצק תרתוכל
 םיספדומה םירפסה .תויעב רצי הז יוקיח םלוא ,דיה בתכ תרוצ תא
 םירפסה .רתוי רחואמ אלא סופדה תיבב םויה ומכ םיכרכנ ויה אל
 תומירעב ורבעוה רתוי רחואמו ,סופדה תיבב תומרעב ןכל וחנוה
 ידכ .ערקהלו ךלכלתהל ןכל הטנ ןושארה ףדה .הכירכ אלל םיכרדב
 דצב הספדהב ולחהש וא ,דירפמ ףד חנוה לקלקתי אל ףדהש
 ,הרצק תרתוכ סיפדהל ולחה קלחה ףדה לע .ףדה לש ירוחאה
 העיס וז תרתוכ .רבודמ רפס הזיאב תוארל םירפסה ירחוסל העיסש
.םויה ונל רכומה רעשה ףדל הכפהו ,םינוקל םג

לש ךילהתב םיבלשהמ המכ תוארל רשפא םיאבה םיפדב
.רעשה ףד תוחתפתה

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum