(1434 - ?) ךברמא ן'ז


 תיסחי הצופנ העפותל הבוט המגוד ונה (Amerbach) ךברמא ן'

 ,ומצע תוכזב רפוס ,תוברת שיא :סופדה לש םינושארה תורודב
 דמל ןכלו ,עדי לש תינומה הצפהל ילככ סופדה תובישחב ןיחבהש
 ;היפוסוליפ דמל ךרברמא הינמרגב טנדוטסכ .סופדה תכאלמ תא
 החמתהש ירחאו ,סופד תיב ילעב לצא סופד דמל רתוי רחואמ ךא
 םירפס דחוימב סיפדה ךברמא .ולשמ סופד תיב חתפ ךכב
 תיב לוהינב וינב וכישמה ותומ ירחא .היסנכה תובא לש םייסלק
 .םיקה אוהש סופדה

:ףדה שארב הנומתב .ךברמא ן'ז ידי-לע רואל ואצוה רשא םירפסה דחא רעש

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum