(1450 - 1515) סויטונמ סודלא


 תואמה לש םיבושחה סופדה יתבמ דחא היה "ןידלא" סופדה תי

 םדא ידי לע דסונ ,היצנווב םקוהש ,הז סופד תיב .16-הו 15-ה
 בורמ הנושב .(Aldus Manutius) סויטונמ סודלא םשב
 תיאטיסרבינוא הלכשה לעב דמולמ היה סודלא םיסיפדמה
 ומכ .הכאלמ לעב אלו (ונימיב רשאמ הברהב הרידנ התיהש)
 סויטונמ סודלא ןיינעתה ,הפוקתב םיבר םיקלטיא םידמולמ
 החמתה ולש סופדה תיב .אמורו ןווי לש תויסאלקה תויוברתב
 ךפה ףא סודלא .תינוויבו תיניטלב הקיסאלקה תוריצי תספדהב
 לכ תא טעמכ סיפדה ולש סופדה תיבו ותיב תפשל תינוויה תא
.תינוויה הקיסאלקה
 ןפוג ןונגס לשב סודלא תא םירכוז ,תינוויה לשב רשאמ רתוי ךא
 לש תירבעב "יוטנ" - "italic" ומשו ,ולש סופדה תיבב חתופש
 וקס'צנרפ ידי לע סויטונמ לש ותנמזהב חתופ הזה ןפוגה .ונימי
 ךכב רשפאלו ,ספדומה ףדה לע םוקמ ךוסחל ןנכות ןפוגה .אד
 ןטקומ לבא םלש רפס התיה האצותה .ףדב תובר םילימ תספדה
 וכפה סיכ ירפס .(לודג סיכל תוחפל וא) סיכל סנכהל היה לוכיש
 ןפוגה םג .ונימי דע ךכ וראשנו ,דאמ רצק ןמז ךות דאמ םיירלופופ
 השגדהל אלא ,םוקמב ךסחל תנמ לע אל בוש ,םויה דע לבוקמ
 םירבסהו תומדקה ןוגכ ,הנוש תועמשמ ילעב םיעטק לע העבצהלו
.םירפסב

.ןיפלודו ןגוע ובו סודלא לש למסה הנומתב
:הרמיאל יפארג יוטיב היה למסה
."תויטיאב רהמ לעפ"

:תבותכב אוצמל רשפא ולעופו סודלא לע הכורעת http://library.byu.edu/~aldine

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum