(1544 - ?) הלוד ןאיטא


 סופד יתב ילעב לש םייעוצקמה םהייח לע ונל עודי דואמ טע

 .םייטרפה םהייח לע ונל עדי תוחפ וליפאו ,הנש 500-ו 400 ינפלמ
 ןאיטא היה וילע םיעודי ןכ םיבושח םיטרפ רפסמש דחא שיא
 .סופדה עוצקמ לעבל םיינייפוא ויה אל וייח יכ םא ,הלוד
 םייניטל םירפס לש םגרתמ םגו ומצע תוכזב רפוס היה הלוד
 וללוחתהש תורצנב םיערקב ןיינעתה אל אוה הליחת .םייסלק
 תכאלמל ותוא הליבוה ולש םוגרתה תדובע .היצמרופרה תובקעב
 לש הבחר תשק לע םירפס סיפדה אוה יללכ ןפואב .סופדה
 הלאו ,היצמרופרב וקסעש םירתוכ ויה םהיניב לבא ;םיאשונ
 דקומל ותלעהל ליבוה הזו ,םייתפרצה תונוטלשה ידי לע ולגתנ
 .1544 תנשב

Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum