ןוכנ אלה גרובה


 הנניא גרובה תגרבה .הנוכנה הרוצב יונב וניא ןימי דצבש שבכמ

 המכו המכ גרובה שאר תא בבוסל ךרטצי סיפדמה ןכלו ,הלולת
 .טילבתהו ריינה וילעש שגמה דע שבכמה תא דירוהל תנמ לע םימעפ
 לש לק בוביסב היהי יד לאמש דצב ריוצמה שבכמב ,תאז תמועל
.שבכמה תדרוהל הגרבהה

 רייצה .יתימא שבכמ ראתמ ונניא ןימי דצב רויצהש חינהל ריבס
 םיטרפב קדקיד אל ןכלו ,דבוע שבכמה דציכ קוידב ןיבה אל הארנכ
.גרובה תגרבה ומכ ,םיבושח ול וארנ אלש

סופדה שבכמ לע דוע
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum