םדא ינב לש רופיס :סופדה


 םייגולונכט םישודיח לש רופיס אוה סופדה לש ותוחתפתה רופי

 ישעמ םה (םייתוברת יאדוובו) םייגולונכט םישודיח .םייתוברתו
 םישנא לש םהייח לע בר עדימ ונידיב ןיא .םדא-ינב לש םהידי
 םיינוריע עוצקמ ילעב לע ומכ .השדחה תעה תישארב םייטרפ
 גרבנטוג לש היפרגויבה .טעמ ונל עודי םיסיפדמה לע םג ,םירחא
 ועיגהש ולש ןקוידה תונומת םא וליפא רורב אלו ,דבלב תיקלח
 תויהל תויושע ןה .ולש יתימאה הארמל תונמאנ ןכא ונידיל
 .ותוא וריכה אל ללכש םירייצ לש םנוימד ירפ הדימה התואב
 איבנ םיאבה םיפדב .רכזיהל םייואר סופדה יצולח ,תאז לכבו
 תאז םע .םהבש םיבושחהמ המכ לע ונל עודיש הממ טעמבש טעמ
 בור תא הנמאנ םיגצימ םניא ולא םיסיפדמ יכ ןייצל בושח
.םהיתימע

   ןוסנ'ז אלוקינ
   גרבנטוג סנהוי
סויטונמ סודלא
ןוטסקק םאיליו
רנסג דרנוק
ןומרג דולק
ךברמא ן'ז
ןטנאפ ףוטסירכ
הלוד ןאיטא
וניסנוס תחפשמ
Time Line Index Index Mail Knowmagine -Virtual Museum